ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Tuesday, October 29, 2013

စကားအလွ ျမန္မာက apk

jas

စကားအလွ ျမန္မာက အသံုးခ် ပ႐ိုဂရမ္တြင္ ျမန္မာစကားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စကားထာမ်ား၊ စကားလိမ္မ်ား ႏွင့္ စကား၀ွက္မ်ားကို ေလ့လာႏုိင္ေစရန္ ရဥ၁္ရြယ္ၿပီး စကားထာေပါင္း ၁၇၀ ေက်ာ္၊ စကားလိမ္ေပါင္း ၁၂၀ေက်ာ္ ႏွင့္ စကား၀ွက္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္တုိ႔ကို ရႏုိင္သေလာက္ ထဥ၁္႔သြင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အံ့ၾသဖြယ္ရာ၊ ၾကဥ၁္ႏူးဖြယ္ရာမ်ား အျပင္ ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ရာရွိသျဖင့္ ဥာဏ္စမ္းမ်ား ဖတ္႐ႈ၍ ေပ်ာ္ရြင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ေမာက္ေမာက္ေလး 

No comments:

Post a Comment