ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Saturday, August 31, 2013

ေဆာင္းဦးလိႈင္(SaungOoHlaing) Collection

Soung Oo Hlaing @ MAMC

Saung Oo Hlaing – Kya Nawt Athal @ MAMC.mp3 3.0Mb
Saung Oo Hlaing – Lay Htal Ka Late Pyar @ MAMC.mp3 5.0Mb
Saung Oo Hlaing – Moe Thout Kyal @ MAMC.mp3 4.8Mb
Saung Oo Hlaing – 19 Hour 18 Minute @ MAMC.mp3 5.9Mb
Saung Oo Hlaing – A Chain Nei Nay Yar @ MAMC.mp3 5.4Mb
Saung Oo Hlaing – A Chit Ka A Hmarr @ MAMC.mp3 5.2Mb
Saung Oo Hlaing – A Chit Ko Oo Sar Pae Khat Thu @ MAMC.mp3 6.5Mb
Saung Oo Hlaing – A Chit Myar Lo Tha Lout @ MAMC.mp3 5.2Mb
Saung Oo Hlaing – A Hmar @ MAMC.mp3 5.9Mb
Saung Oo Hlaing – A Kyin Nar @ MAMC.mp3 3.8Mb
Saung Oo Hlaing – A Khant Thint @ MAMC.mp3 4.9Mb
Saung Oo Hlaing – A Lwan Kyun @ MAMC.mp3 3.1Mb
Saung Oo Hlaing – A Lwan Sue @ MAMC.mp3 5.6Mb
Saung Oo Hlaing – A Mhat Ta Ya Dan Yar @ MAMC.mp3 4.9Mb
Saung Oo Hlaing – A Nar Gart Mae @ MAMC.mp3 5.7Mb
Saung Oo Hlaing – A Phae Tan Phoe @ MAMC.mp3 3.7Mb
Saung Oo Hlaing – A Phyu Yaung Tha Chin @ MAMC.mp3 4.1Mb
Saung Oo Hlaing – A Po Su @ MAMC.mp3 5.9Mb
Saung Oo Hlaing – A Shi A Shi A Tai @ MAMC.mp3 4.2Mb
Saung Oo Hlaing – A Soon Hna Phat Hmar @ MAMC.mp3 4.9Mb
Saung Oo Hlaing – A Sin Ma Pyay Lae @ MAMC.mp3 6.0Mb
Saung Oo Hlaing – A Tai Htet A Lon @ MAMC.mp3 4.9Mb
Saung Oo Hlaing – A Tate Sane @ MAMC.mp3 4.2Mb
Saung Oo Hlaing – A Thel A Than @ MAMC.mp3 5.4Mb
Saung Oo Hlaing – A Thel Lay @ MAMC.mp3 5.1Mb
Saung Oo Hlaing – A Tine A Sa Mei @ MAMC.mp3 5.5Mb
Saung Oo Hlaing – A Yuu Lo @ MAMC.mp3 6.5Mb
Saung Oo Hlaing – Ain Mat Tine Hmar @ MAMC.mp3 4.3Mb
Saung Oo Hlaing – Alwan Nya Kha Yee @ MAMC.mp3 6.0Mb
Saung Oo Hlaing – Amay Myat Yay @ MAMC.mp3 4.6Mb
Saung Oo Hlaing – Aye Sat Thaw Nya Myar @ MAMC.mp3 5.2Mb
Saung Oo Hlaing – Bal Thaw A Khar Mha @ MAMC.mp3 7.4Mb
Saung Oo Hlaing – Bar Mha Ma Ti Chin Taw Nya Myar @ MAMC.mp3 3.6Mb
Saung Oo Hlaing – Bar Hma Ma Thi Chin Bu @ MAMC.mp3 5.3Mb
Saung Oo Hlaing – Bar Mhar Nay Lal @ MAMC.mp3 3.9Mb
Saung Oo Hlaing – Bel Thu Twae Pyaw Pyaw @ MAMC.mp3 4.8Mb
Saung Oo Hlaing – Chit Tine Lae Ma Nyar @ MAMC.mp3 7.0Mb
Saung Oo Hlaing – Chit Tar Ta Khu Bel Thi Tel @ MAMC.mp3 6.0Mb
Saung Oo Hlaing – Chu @ MAMC.mp3 5.2Mb
Saung Oo Hlaing – Chway Tar Kya Mal @ MAMC.mp3 4.5Mb
Saung Oo Hlaing – D Ta Khar Saung @ MAMC.mp3 4.4Mb
Saung Oo Hlaing – De Yin Bat Htel @ MAMC.mp3 4.9Mb
Saung Oo Hlaing – December Nya @ MAMC.mp3 5.4Mb
Saung Oo Hlaing – Dote Kha @ MAMC.mp3 5.8Mb
Saung Oo Hlaing – Dwi Ha @ MAMC.mp3 5.2Mb
Saung Oo Hlaing – Eain Mat A Lwan Myar @ MAMC.mp3 4.7Mb
Saung Oo Hlaing – Eane Met Met Thu Myar @ MAMC.mp3 5.6Mb
Saung Oo Hlaing – Gandar Ya Htel Mhar @ MAMC.mp3 4.3Mb
Saung Oo Hlaing – Hlat Yaung Nyay @ MAMC.mp3 6.7Mb
Saung Oo Hlaing – July Moe @ MAMC.mp3 6.3Mb
Saung Oo Hlaing – Ka Bar Myay Aa Twat @ MAMC.mp3 6.4Mb
Saung Oo Hlaing – Khan Sar Kwint @ MAMC.mp3 5.3Mb
Saung Oo Hlaing – Khyunt Shei Yin @ MAMC.mp3 5.5Mb
Saung Oo Hlaing – Ko A Thet Shin Poe @ MAMC.mp3 3.0Mb
Saung Oo Hlaing – Koaa Thet Shin Poe @ MAMC.mp3 4.4Mb
Saung Oo Hlaing – Kyay Kwae Nay Nya Twe @ MAMC.mp3 6.3Mb
Saung Oo Hlaing – Kyay Par Say @ MAMC.mp3 5.2Mb
Saung Oo Hlaing – Lay Kar Htit Lay Myar @ MAMC.mp3 4.2Mb
Saung Oo Hlaing – Lune Taa Sweaa Lan @ MAMC.mp3 4.5Mb
Saung Oo Hlaing – Lwan Yae Ma Pyay @ MAMC.mp3 6.5Mb
Saung Oo Hlaing – Ma Pyat See Sae Nae @ MAMC.mp3 5.4Mb
Saung Oo Hlaing – Ma Sone Naing Tot Tae A Chit @ MAMC.mp3 4.8Mb
Saung Oo Hlaing – Ma Thay Char Bu @ MAMC.mp3 6.2Mb
Saung Oo Hlaing – Min A Way @ MAMC.mp3 4.3Mb
Saung Oo Hlaing – Min Ka Lay Mhar Nha Khaung Ma Shi Yin @ MAMC.mp3 4.4Mb
Saung Oo Hlaing – Min Yei @ MAMC (2).mp3 5.6Mb
Saung Oo Hlaing – Min Se A Youk @ MAMC.mp3 7.0Mb
Saung Oo Hlaing – Myat Hle @ MAMC.mp3 5.1Mb
Saung Oo Hlaing – Myat Hnar Myar @ MAMC.mp3 4.1Mb
Saung Oo Hlaing – Myet Lone @ MAMC.mp3 7.1Mb
Saung Oo Hlaing – Natt Ta Mee @ MAMC.mp3 6.1Mb
Saung Oo Hlaing -Nauhgt Sone @ MAMC.mp3 4.2Mb
Saung Oo Hlaing – Nauk Sone Thi Chin @ MAMC.mp3 5.1Mb
Saung Oo Hlaing – Naung Da Dway A Kyaung @ MAMC.mp3 5.7Mb
Saung Oo Hlaing – Naung Ta Myar Nae @ MAMC.mp3 6.3Mb
Saung Oo Hlaing – Nay Pwaw Pwaw Tay Pwaw Pwaw @ MAMC.mp3 4.6Mb
Saung Oo Hlaing – Ngar Nae Ma Pat Thet @ MAMC.mp3 4.6Mb
Saung Oo Hlaing – Nge Eain Mat @ MAMC.mp3 4.2Mb
Saung Oo Hlaing – Nha Lone Thar Da Daunt Mhar @ MAMC.mp3 5.6Mb
Saung Oo Hlaing – Nya Yae A Lin Gar @ MAMC.mp3 4.9Mb
Saung Oo Hlaing – Nya Ye La Min @ MAMC.wma 848.0Kb
Saung Oo Hlaing – Nya Yae Kaung Kin @ MAMC.mp3 5.1Mb
Saung Oo Hlaing – Pa Dinn Pauk @ MAMC.mp3 5.9Mb
Saung Oo Hlaing – Pite San Ta Say @ MAMC.mp3 5.9Mb
Saung Oo Hlaing – Pyan Lar Par Ohnn @ MAMC.mp3 5.2Mb
Saung Oo Hlaing – Pyan Than A Chit Hnget @ MAMC.mp3 6.1Mb
Saung Oo Hlaing – Sate Ku Ta Khu @ MAMC.mp3 4.8Mb
Saung Oo Hlaing – Seittazanayntenya.mp3 4.1Mb
Saung Oo Hlaing – Sont Hlout Chinn Myarr @ MAMC.mp3 5.3Mb
Saung Oo Hlaing – Ta Khar Ta Lay @ MAMC.mp3 3.8Mb
Saung Oo Hlaing – Ta Di Ya Pay Par.mp3 4.5Mb
Saung Oo Hlaing – Ta Second @ MAMC.mp3 5.5Mb
Saung Oo Hlaing – Ta Yu Tan @ MAMC.mp3 7.0Mb
Saung Oo Hlaing – Tay So Ngat Yae Ar Yone Oo @ MAMC.mp3 5.2Mb
Saung Oo Hlaing – Tha Chin Lay Tway Lo @ MAMC.mp3 6.5Mb
Saung Oo Hlaing – Tha Di Ma Ya Buu @ MAMC.mp3 6.2Mb
Saung Oo Hlaing – Thet Mae Nya @ MAMC.mp3 8.6Mb
Saung Oo Hlaing – Thi Chin Hnayat Yie Pyan Than @ MAMC.mp3 5.0Mb
Saung Oo Hlaing – Thu Yie Thu Yei Kaung @ MAMC.mp3 4.0Mb
Saung Oo Hlaing – Thwar Soet @ MAMC.mp3 3.6Mb
Saung Oo Hlaing – Yoat Thae Yoat @ MAMC.mp3 4.6Mb
Saung Oo Hlaing – Yuu @ MAMC.mp3 4.5Mb
Saung Oo Hlaing [ Feat - Alex , Tracy ] – A Lwan Khar Khar @ MAMC.mp3 4.3Mb
Saung Oo Hlaing [ Feat - Alex ] – A Sone Tart Mhar @ MAMC.mp3 3.9Mb
Saung Oo Hlaing [ Feat - Moet Moet ] – Ta Yet Tot Ngo Par @ MAMC.mp3 3.4Mb
Saung Oo Hlaing [ Feat - Myo Kyawt Myaing ] – See Sar Kabar @ MAMC.mp3 2.5Mb
Saung Oo Hlaing [ Feat - Si Thu Lwin ] – Phan Sin Thu @ MAMC.mp3 4.2Mb
Saung Oo Hlaing [ Feat - Zaw Win Htut ] – Nar Lel Mal So Yin @ MAMC.mp3 5.5Mb
Saung Oo Hlaing – Ba Wa Kha Yee Sin @ MAMC.mp3 5.9Mb
Saung Oo Hlaing – Koe Yin Se @ MAMC.mp3 5.8Mb
All: 560.8Mb (110 files)

ေဆာင္းဦးလိႈင္(SaungOoHlaing) Collection Mediafire [ Part-1 ] (1-25 )
ေဆာင္းဦးလိႈင္(SaungOoHlaing) Collection Mediafire [ Part-2] (26-50 )
ေဆာင္းဦးလိႈင္(SaungOoHlaing) Collection Mediafire [ Part-3 ] (51-75 )
ေဆာင္းဦးလိႈင္(SaungOoHlaing) Collection Mediafire [ Part-4 ] (76-110 )
ေဆာင္းဦးလိႈင္(SaungOoHlaing) Collection Dropbox download link [ Part-1 ] (1-25 )
ေဆာင္းဦးလိႈင္(SaungOoHlaing) Collection Dropbox download link[ Part-2] (26-50 )
ေဆာင္းဦးလိႈင္(SaungOoHlaing) Collection Dropbox download link [ Part-3 ] (51-75 )
ေဆာင္းဦးလိႈင္(SaungOoHlaing) Collection Dropbox download link [ Part-4 ] (76-110 )

No comments:

Post a Comment