ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Saturday, August 31, 2013

သားၾကီး Collection

Thar Gyi Collection
Thar Gyi [ Feat- Buthee ] – Shae Ko Toe @ MAMC.mp3 3.3Mb
Thar Gyi [ Feat- Htein Win ]-Congratulation @ MAMC.mp3 3.9Mb
Thar Gyi [ Feat- KHS ] -Face To Face @ MAMC.mp3 3.4Mb
Thar Gyi [ Feat- Tun Tun ] – Min yae\’ Zat Lan Lay @ MAMC.mp3 3.0Mb
Thar Gyi [ Feat-Ye\' Lay ]-Ko Yae\’ Ko Tarr @ MAMC.mp3 5.2Mb
Thar Gyi [Feat- Ye\' Lay ]- Toe Na Youk A Kyoung @ MAMC.mp3 4.1Mb
Thar Gyi L[Feat-Freedy,MHL ]-Nin A Cho @ MAMC.mp3 3.7Mb
Thar GYi- Nat Me Mal (Reggaeton) @ MAMC.mp3 4.5Mb
Thar Gyi- Without you@ MAMC.mp3 3.6Mb
Thar Gyi- Yote Thay Yote@ MAMC.mp3 3.7Mb
Thar Gyi[Feat- Thein Lin Soe ]- Hay Lady @ MAMC.mp3 1.6Mb
Thar Gyi[Feat-Eait Chit ] -Ba Wa Thit Ta Khu @ MAMC.mp3 4.9Mb
Thar Gyi[Feat-KHS ] -V.I Princess@ MAMC.mp3 8.5Mb
Thar Gyi[Feat-Lan Bar,Net Kyaw ] – Run mom Fucker@ MAMC.mp3 1.5Mb
Thar Gyi-Christmas+1 @ MAMC.mp3 3.5Mb
TharGyi[Feat-Kutti ]- A Mhat Ta Mae @ MAMC.mp3 3.6Mb
Tharr Gy[Feat-Bu Thee ] i -Ngar Yae Main Ka Lay @MAMC.mp3 3.2Mb
Tharr Gyi – 2 yote hte @ MAMC.mp3 3.5Mb
Tharr Gyi – A Lwan Tway (Interlude) @ MAMC.mp3 1.6Mb
Tharr Gyi – A Lwan Tway (Part II) @ MAMC.mp3 3.9Mb
Tharr Gyi – A Phyay Pay Tot @ MAMC.mp3 3.6Mb
Tharr Gyi – A Sate Thint Chin @ MAMC.mp3 1.6Mb
Tharr Gyi – Ayay Kyi Tal @ MAMC.mp3 1.2Mb
Tharr Gyi – Eain Mat Ma Hoke Pae @ MAMC.mp3 3.6Mb
Tharr Gyi – La Hte Lwin Lite @ MAMC.mp3 3.4Mb
Tharr Gyi – Ma Way Chin Boo @ MAMC.mp3 3.6Mb
Tharr Gyi – Min Nae Twae Tae A Chain @ MAMC.mp3 3.0Mb
Tharr Gyi – Nga Htike Nae Nga Kan@ MAMC.mp3 3.6Mb
Tharr Gyi – phone.mp3 3.2Mb
Tharr Gyi — T.H.A.R.G.Y.I @ MAMC.mp3 1.1Mb
Tharr Gyi [Feat- Bu Thee ] – ae Kwin ae yay @ MAMC.mp3 3.2Mb
Tharr Gyi [Feat- Kar Kar ] -Dan @ MAMC.mp3 3.7Mb
Tharr Gyi [Feat- KHS ]-Shae Set Yan Ma Shi @ MAMC.mp3 6.8Mb
Tharr Gyi -[Feat-Bobby Soxer ] -Ta Gout Gout Lite Mak @ MAMC.mp3 3.0Mb
Tharr Gyi -[Feat-GateWay]- Yin Khwin How Si Toe @ MAMC.mp3 3.7Mb
Tharr Gyi -[Feat-GateWay]-Lane Mar Aung Nay Par Toz @ MAMC.mp3 3.2Mb
Tharr Gyi [Feat-Jouk Jack ] -Min Yae\’ Ko Pwae\’(Unpluged Version ) @ MAMC.mp3 3.8Mb
Tharr Gyi -[Feat-Mc Zay Ye\' , Thar Gyi ] – Hite Shar Par@ MAMC.mp3 3.7Mb
Tharr Gyi -[Feat-MHL ,Thein Linn Soe]-Ma Myaw Link Pae @ MAMC.mp3 3.7Mb
Tharr Gyi -[Feat-MHL ] – A Lwan Fwe Ein Mat @ MAMC.mp3 3.9Mb
Tharr Gyi -[Feat-MHLi,Thein Lin Soe]-Unexpect @ MAMC.mp3 5.8Mb
Tharr Gyi [Feat-Net Kyaw ]- A Mhar Toe Ma Lon Khin@ MAMC.mp3 1.3Mb
Tharr Gyi [Feat-Net Kyaw ]- Super Model@ MAMC.mp3 1.5Mb
Tharr Gyi [Feat-Nyi Nyi ] -Min Lat Hta`@ MAMC.mp3 3.6Mb
Tharr Gyi -[Feat-TLS,MHL ]-A War Mhr@ MAMC.mp3 4.0Mb
Tharr Gyi -[Feat-Ye\' Lay,TLS, MHL , Memale ]-Number one @ MAMC.mp3 5.6Mb
Tharr Gyi -4 Ghost(Tha Yae 4 Kg ) @ MAMC.mp3 3.3Mb
Tharr Gyi -ae sone thet Ya let @ MAMC.mp3 4.0Mb
Tharr Gyi -Ar Kar Thar Kiss @ MAMC.mp3 3.4Mb
Tharr Gyi -Intro @ MAMC.mp3 542.1Kb
Tharr Gyi -Ko Taw Shi Tal @ MAMC.mp3 3.7Mb
Tharr Gyi -L[Feat-GateWay]-Ywat Lwin Totz Mel @ MAMC.mp3 3.9Mb
Tharr Gyi -Ma Chit Thint Mhan @ MAMC.mp3 1.3Mb
Tharr Gyi -Ma Kyi Sar Nae.mp3 3.3Mb
Tharr Gyi -Nar Khan Mae Lu @ MAMC.mp3 3.8Mb
Tharr Gyi -pee khar nee @ MAMC.mp3 2.5Mb
Tharr Gyi -Sexy Girl@ MAMC.mp3 1.6Mb
Tharr Gyi -Yee Sar Shi Lar @ MAMC.mp3 2.9Mb
Tharr Gyi[Feat -Jouk Jack ] -Min Yae\’ Ko Pawe @ MAMC.mp3 3.6Mb
Tharr Gyi[Feat-Jouk Jack , KHS ] – Nout Ta Khout@ MAMC.mp3 1.8Mb
All: 202.3Mb (60 files)
Part-1 [ 1-20 ]

Part-2 [ 21-40 ]

Part-3 [41-60 ]

No comments:

Post a Comment