ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Monday, December 9, 2013

Transistor ( ထရန္စစၥတာ ) - အပုိင္း ၂

ထရန္စစၥတာ တစ္လံုးကို အီလက္ထေရာနစ္ ပါတ္လမ္းမ်ားမွာ ခလုပ္တစ္ခုသဖြယ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်က္ၿပလိွဳင္းမ်ားကို ပိုမိုၾကီးထြားလာေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္ရာတြင္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး အသံုးၿပဳၾကပါတယ္။

ခလုပ္တစ္ခုသဖြယ္ အလုပ္လုပ္ပံု

>>ထရန္စစၥတာတစ္လံုးကို ဗို႔အားေပးသြင္းမထားေသာ သာမန္အေၿခေနမွာ Collector ငုတ္နဲ႔ Emitter ငုတ္တို႔ဟာ အဆက္အသြယ္ မရွိေသာ အေၿခအေနမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။
>>၄င္း ထရန္စစၥတာရဲ႕ Base ငုတ္ကို 0.6 ဗို႔အထက္ (သို႔မဟုတ္) သတ္မွတ္ထားေသာ ဗို႔အားတစ္ခုကုိ ေပးသြင္းလုိက္ပါကCollector ငုတ္နဲ႔ Emitter ငုတ္တို႔ဟာ အဆက္အသြယ္ရွိသြားပါတယ္။
                                        ပံု (၁)   ထရန္စစၥတာရဲ႕ ဆားကစ္ သေကၤတပံုပါ။


 >> ထရန္စစၥတာရဲ႕ Base ငုတ္ကို ဗို႔အားေပးသြင္းထားၿခင္း မရွိေသးခ်ိန္မွာ အထက္ပါပံုအတိုင္း Emitter ငုတ္နဲ႔ Collector ငုတ္ဟာ အဆက္အသြယ္မရွိတဲ႔အတြက္ လ်ပ္စစ္စီးဆင္းနုိင္ၿခင္း မရွိပါလို႔ ေယ်ဘူယ် မွတ္သားနိုင္ပါတယ္။


>> ထရန္စစၥတာရဲ႕ Base ငုတ္ကို 0.6 ဗို႔ထက္ ေက်ာ္ၿပီး ( သို႔မဟုတ္) သတ္မွတ္ထားေသာ ဗို႔အားကို ေပးသြင္းလိုက္ပါက Collector ငုတ္နဲ႔ Emitter ငုတ္တို႔ဟာ ပံုမွာ ၿပထားတဲ႔အတိုင္း အဆက္အသြယ္ ေကာင္းမြန္စြာၿဖင့္ လ်ပ္စီးကို စီးဆင္းနိုင္ပါတယ္။

PNP အမ်ိဳးစားတြင္ ၿဖစ္ေစ၊ NPN အမ်ိဳးစားတြင္ၿဖစ္ေစ ခလုပ္အၿဖစ္ အလုပ္လုပ္ပံုမွာ အထက္ပါအတိုင္း အတူတူပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

>> PNP Transistor ေတြဟာ Negative (အနုတ္) ဗို႔ၿဖင့္သာ အဓိက အလုပ္လုပ္တာေၾကာင့္ Base ရဲ႕ ေပးသြင္းဗို႔ဟာ Negative ( အနုတ္) ဗို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။

>> NPN Transistor ေတြဟာ Positive (အေပါင္း) ဗို႔ၿဖင့္သာ အဓိက အလုပ္လုပ္တာေၾကာင့္ Base ရဲ႕ ေပးသြင္းဗို႔ဟာ Positive ( အေပါင္း) ဗို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ တင္ၿပသြားပါမယ္...............။

No comments:

Post a Comment