ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Wednesday, December 4, 2013

Resistor ( ရီစစၥတာ) - အပိုင္း ( ၃ )

ယခုေနာက္ပိုင္း ေခတ္မီအီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ ရီစစၥတာမ်ားကို ေသးငယ္ေသာ
အရြယ္အစားၿဖင့္ ပံုနွိပ္ေသာ နည္းပညာကို အသံုးၿပဳလာၾကပါတယ္။ ၄င္း ရီစစၥတာမ်ားရဲ႕
ခုခံမူ တန္ဖိုးကိုလဲ အေရာင္မ်ားၿဖင့္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ဂဏန္းမ်ား၊ အကၡရာမ်ားၿဖင့္ ေၿပာင္းလဲ
ေရးသားလာၾကပါတယ္။ အေရာင္လိုင္း ရီစစၥတာမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဂဏန္းမ်ားကို သံုးလံုးၿဖင့္
လည္းေကာင္း။ ဂဏန္း ေလးလံုးၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရးသားေဖာ္ၿပထားပါတယ္။

ဂဏန္း သံုးလံုးၿဖင့္ ေဖာ္ၿပေသာ ရီစစၥတာ တန္ဖိုးတြက္နည္း


ပထမဆံုး(ေရွ႕ဆံုး) ဂဏန္းကို ခုခံမူတန္ဖိုး ပထမ ဂဏန္းအၿဖစ္ ယူပါ။
ဒုတိယဂဏန္းကို ခုခံမူတန္ဖိုး ဒုတိယ ဂဏန္းအၿဖစ္ ယူပါ။
တတိယဂဏန္းကို သုည(၀) အေရအတြက္ ယူပါ။

ဥပမာ။ ။ ( 101 ) လို႔ ေရးထားတယ္ဆိုရင္
ပထမ ဂဏန္း = 1
ဒုတိယ ဂဏန္း = 0 ( ပထမ ဂဏန္းရဲ႕ ေနာက္မွာဆိုေတာ့ 10 ေပါ့ဗ်ာ )
တတိယ ဂဏန္း = 1 ( သုည အေရတြက္ဆိုေတာ့ သုညတစ္လံုး ထပ္ထည့္လိုက္ေတာ့ 100 ေပါ့ )
ဒါဆို (101) လို႔ ေရးထားတဲ႔ ရီစစၥတာရဲ႕ ခုခံမူ တန္ဖိုးက 100 Ohm လို႔ အေၿဖထြက္တာေပါ့ဗ်ာ။
အေရာင္လိုင္းေတြနဲ႔ထက္ေတာင္ ပိုလြယ္ေသးတယ္။

ဂဏန္း ေလးလံုးၿဖင့္ ေဖာ္ၿပထားေသာ ရီစစၥတာ တန္ဖိုးတြက္နည္း


ပထမဆံုး(ေရွ႕ဆံုး)ဂဏန္းကို ခုခံမူတန္ဖိုး ပထမ ဂဏန္းအၿဖစ္ ယူပါ။
ဒုတိယဂဏန္းကို ခုခံမူတန္ဖိုး ဒုတိယဂဏန္းအၿဖစ္ ယူပါ။
တတိယဂဏန္းကို ခုခံမူတန္ဖိုး တတိယဂဏန္းအၿဖစ္ ယူပါ။
စတုထၱဂဏန္းကို သုည(၀) အေရအတြက္ ယူပါ။

ဥပမာ။ ။ ( 1001 ) လို႔ ေရးထားတယ္ဆိုရင္
ပထမ ဂဏန္း = 1
ဒုတိယ ဂဏန္း = 0 ( ပထမဂဏန္းရဲ႕ ေနာက္မွာဆုိေတာ့ 10 )
တတိယ ဂဏန္း = 0 ( ဒုတိယ ဂဏန္းရဲ႕ ေနာက္မွာဆိုေတာ့ 100 )
စတုထၱ ဂဏန္း = 1 ( သုည အေရအတြက္ဆိုေတာ့ သုညတစ္လံုး ထပ္ထည့္လိုက္ေတာ့ 1000 ေပါ့။)
ဒါဆို ( 1001 ) လို႔ ေရးထားတဲ႔ ရီစစၥတာရဲ႕ ခုခံမူတန္ဖိုးက 1000 Ohm လို႔ အေၿဖထြက္ပါတယ္။
    1000 Ohm ဆိုေတာ့ 1 K Ohm ေပါ့။
(ခုခံမူတန္ဖိုးမ်ား 1000 မွ 1000 ေက်ာ္လ်င္ ကီလိုအုမ္း ဖြဲ႔ရပါမယ္။)

ဒီေလာက္ဆိုရင္ ဂဏန္းေတြနဲ႔ ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ ရီစစၥတာမ်ားကို ခုခံမူတန္ဖိုး တြက္နိုင္လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment