ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Wednesday, December 4, 2013

Resistor ( ရီစစၥတာ ) - အပိုင္း (၄)

ရီစစၥတာမ်ားကို တန္းဆက္ ဆက္သြယ္ၿခင္း ( Series )

ရီစစၥတာမ်ားကို ခုခံမူတန္ဖိုး တူညီသည္ၿဖစ္ေစ မတူညီသည္ၿဖစ္ေစ အေရအတြက္ အကန္႔
အသတ္မရွိ ဆက္သြယ္နိုင္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေသာ ရီစစၥတာမ်ားရဲ႕ ခုခံမူတန္ဖိုးမ်ား အားလံုးကို ေပါင္း
ေပးရပါမယ္။ အပူဒဏ္ ခံနုိင္မူ႔ Watt ကိုေတာ့ ဆက္သြယ္ထားေသာရီစစၥတာမ်ားထဲမွ Watt တန္ဖိုး အနည္းဆံုး ရီစစၥတာရဲ႕ Watt ကို ယူရပါမယ္။
R1 = 10 Ohm , R2 = 10 Ohm , R3 = 10 Ohm
စုစုေပါင္း တန္ဖိုး = 10 + 10 + 10
                     = 30 Ohm

ဒီေလာက္ဆို တန္းဆက္ ဆက္သြယ္ထားေသာ ရီစစၥတာေတြရဲ႕ တန္ဖိုးကို သိနိုင္မယ္ထင္ပါတယ္ဗ်ာ....

 ရီစစၥတာမ်ားကို ၿပိဳင္ဆက္ ဆက္သြယ္ၿခင္း ( Parallel )


ရီစစၥတာမ်ားကို တန္းဆက္ ဆက္သြယ္နိုင္သကဲ႔သို႔ ၿပိဳင္ဆက္လည္း ဆက္သြယ္နိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။
ခုခံမူတန္ဖိုးတူညီေသာ ရီစစၥတာမ်ား ၿပိဳင္ဆက္ ဆက္သြယ္ၿခင္း နဲ႔
ခုခံမူ႔တန္ဖိုးမတူညီေသာ ရီစစၥတာမ်ား ၿပိဳင္ဆက္ ဆက္သြယ္ၿခင္း လို႔ နွစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။

ခုခံမူတန္ဖိုး တူညီေသာ ရီစစၥတာမ်ားကို ၿပိဳင္ဆက္ဆက္သြယ္ပါက စုစုေပါင္း တန္ဖိုးကို သိလိုတယ္ဆိုရင္
ဆက္သြယ္ထားေသာ ရီစစၥတာတစ္လံုးရဲ႕ ခုခံမူတန္ဖိုးကို ဆက္သြယ္ေသာ ရီစစၥတာအေရအတြက္နဲ႔ စားေပးရပါမယ္။Watt ကိုေတာ့ ရီစစၥတာအားလံုးရဲ႕ Watt ပမာဏကို ေပါင္းေပးရပါတယ္။
R1 = 30 Ohm(1 W), R2 = 30 Ohm(1 W), R3 = 30 Ohm (1 W)
စုစုေပါင္းတန္ဖိုး = 30/3 ( 1+1+1 W)
                    = 10 Ohm 3 Watt

ခုခံမူ႔တန္ဖိုး မတူညီေသာ ရီစစၥတာမ်ားကို ၿပိဳင္ဆက္ဆက္သြယ္ပါက စုစုေပါင္းတန္ဖိုးကို သိလိုတယ္ဆိုရင္
ဘံုဆခြဲကိန္းနည္းၿဖင့္ အေၿဖထုတ္ပါတယ္။

R1 = 1 Ohm, R2 = 2 Ohm, R3 = 3 Ohm
စုစုေပါင္းတန္ဖိုး = 1/1 + 1/2 + 1/3
                    = 6/6 + 3/6 + 2/6
                    = 11/6
                    = 1.83 Ohm ( သီအိုရီအရ ၿဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႔တြင္ ခုခံမူ႔အနည္းဆံုး ရီစစၥတာမွ လ်ပ္စီးကို ဦးစြာ စီးဆင္းေစပါတယ္။)

ကဲ...အခုဆိုရီစစၥတာေတြကိုတန္းဆက္ဆက္သြယ္ၿခင္းနဲ႔ၿပိဳင္ဆက္ဆက္သြယ္ၿခင္းကို ေကာင္းစြာသိသြားၿပီလို႔ ထင္ၿမင္မိပါတယ္ဗ်ာ....။

No comments:

Post a Comment