ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Monday, December 9, 2013

Samsung မိုဘိုင္းဖုန္း၏ လွ်ိဳ ႔ဝွက္ ကုဒ္နံပါတ္မ်ား

 Samsung မိုဘိုင္းဖုန္း၏ လွ်ိဳ ႔ဝွက္ ကုဒ္နံပါတ္မ်ား 
Samsung မိုဘိုင္းဖုန္း user မ်ားအတြက္ အသံုးဝင္မယ့္ လွ်ိဳ ႔ဝွက္ကုဒ္နံပါတ္ မ်ားကို ရွာေဖြ မွ်ေဝေပးလိုက္ရပါတယ္။ 
*#9125# : Smiley
*#9999# : Software Version
*#06# : IMEI Number
*#0001# : Serial Number
*#9998*523# : LCD Contrast
*#0228# or *#8999*228# : Battery Info
*#8999*636# : Display Storage Capacity
*#8999*778# : Display SIM Card Information
*#8999*782# : Show Date And Alarm Clock
*#8999*786# : The Display During Warning
*#8999*837# : Samsung Hardware Version
*#0523# - *#8999*523# : Display Contrast
*#8999*638# : Show Network Information
*#9998*246# : Battery Status- Memory Capacity
*#9998*324# - *#8999*324# : Debug Screen
*#9998*842# - *#8999*842# : Vibration Test
*#9998*289# - *#8999*289# : Alarm Beeper - Ringtone Test
*#8999*9266# : Display Received Channel Number And Received Intensity
*#8999*364# : Watchdog ON/OFF
*#8999*427# : WATCHDOG Signal Route Setup
*2767*3855# : Full Reset (Caution every stored data will be deleted.)
*2767*2878# : Custom Reset
*2767*927# : Wap Reset
*2767*226372# : Camera Reset (deletes photos)
*2767*688# : Reset Mobile TV
#7263867# : RAM Dump (On or Off)
#*4773# : Incremental Redundancy
#*7785# : Reset wake-up & RTK Timer Variables
#*7200# : Tone Generator Mute
#*3888# : BLUETOOTH Test Mode
#*7828# : Task Screen
#*2562# : Restarts Phone
#*2565# : No Blocking? General Defense.
#*3353# : General Defense, Code Erased.
#*3837# : Phone Hangs on White screen.
#*3849# : Restarts Phone
#*7337# : Restarts Phone (Resets Wap Settings)
#*2886# : Auto Answer ON/OFF
#*7288# : GPRS Detached/Attached
#*7287# : GPRS Attached
#*2077# : GPRS Switch
#*22671# : AMR REC START
#*22673# : Pause REC
#*22674# : Resume REC
#*22675# : AMR Playback
#*22676# : AMR Stop Play
#*22677# : Pause Play
#*22678# : Resume Play
#*77261# : PCM Rec Req
#*77262# : Stop PCM Rec
#*77263# : PCM Playback
#*77264# : PCM Stop Play
#*22679# : AMR Get Time
#*7666# : White Screen
#*7693# : Sleep Deactivate/Activate
#*2286# : Data Battery
#*2679# : Copycat Feature Active/Deactivate
#*3940# : External Loop-Test 9600 bps
#*4263# : Hands Free Mode Activate/Deactivate
#*2558# : Time ON
#*3941# : External Loop-Test 115200 bps
#*5176# : L1 Sleep
#*7462# : SIM Phase
#*7983# : Voltage/Freq
#*7986# : Voltage
#*8466# : Old Time
#*2255# : Call Failed
#*5376# : Delete All Sms!!!!
#*2337# : Permanent Registration Beep
#*2474# : Charging Duration
#*2834# : Audio Path (Hands-free)
#*3270# : DCS Support Activate/Deactivate
#*3282# : Data Activate/Deactivate
#*3476# : EGSM Activate/Deactivate
#*3676# : Format Flash Volume!!!
#*4760# : GSM Activate/Deactivate
#*4864# : White Screen
#*7326# : Accessory
#*7683# : Sleep Variable
#*3797# : Blinks 3D030300 In RED
#*7372# : Resetting The Time To DPB Variables
*#8999*667# : Debug Mode
*#92782# : Phone Model (Wap)
#*5737425# : JAVA Mode
*#2255# : Call List
*#232337# : Bluetooth MAC Address
*#5282837# : Java Version
*#8999*8376263# : All Versions Together
*#8999*8378# : Test Menu
*#4777*8665# : GPSR Tool
*#8999*523# : LCD Brightness
*#8999*377# : Error LOG Menu
*#8999*327# : EEP Menu
*7465625*228# : Active Lock ON
#7465625*228# : Active Lock OFF
*7465625*28638# : Auto Network Lock ON
#7465625*28638# : Auto Network Lock OFF
*7465625*28782# : Auto Subset Lock ON #7465625*28782# : Auto Subset Lock OFF
*7465625*2877# : Auto SP Lock ON
#7465625*2877# : Auto SP Lock OFF
*7465625*2827# : Auto CP Lock ON 
#7465625*2827# : Auto CP Lock OFF
*7465625*28746# : Auto SIM Lock ON 
#7465625*28746# : Auto SIM Lock OFF
*#7465625# : Check the phone lock status 
*7465625*638*Code# : Enables Network lock
#7465625*638*Code# : Disables Network lock 
*7465625*782*Code# : Enables Subset lock
#7465625*782*Code# : Disables Subset lock 
*7465625*77*Code# : Enables SP lock
#7465625*77*Code# : Disables SP lock 
*7465625*27*Code# : Enables CP lock
#7465625*27*Code# : Disables CP lock 
*7465625*746*Code# : Enables SIM lock
#7465625*746*Code# : Disables SIM lock 
အခ်ိဳ ႔ကုဒ္မ်ား မွားယြင္းႏိုင္သျဖင့္ သတိထား အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment