ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Wednesday, December 4, 2013

Transistor ( ထရန္စစၥတာ )

Transistor မ်ားကို အသံအခ်က္ၿပလိွဳင္းမ်ားကို မူလစြမ္းအားမွ ပိုမိုၾကီးမားလာေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဗို႔အားမ်ား စီးဆင္းရာတြင္ အပြင့္၊အပိတ္အၿဖစ္ခလုတ္တစ္ခုအသြင္ၿဖင့္လည္းေကာင္း အီလက္ထေရာနစ္ပါတ္လမ္းမ်ားတြင္ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးၿပဳၾကပါတယ္။
 ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမွာ ပံုမွန္ Transistor တစ္လံုးတြင္
Base (B)
Emitter (E)
Collector (C) ဆိုတဲ႔ေၿခေထာက္ငုတ္ သံုးငုတ္ပါ၀င္ပါတယ္။

အလုပ္လုပ္ပံု သေဘာတရားအရ Transistor မ်ားကို NPN Transistor နွင့္ PNP Transistor လို႔ အမ်ိဳးအစား နွစ္မ်ိဳး ခြဲၿခားထားပါတယ္။
Transistor မ်ားကို အရြယ္အစားနွင့္ ပံုစံမ်ိဳးစံုထုတ္လုပ္ထားေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္ပံုမ်ားမွာ တူညီၾကပါတယ္။

No comments:

Post a Comment