ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Wednesday, December 4, 2013

Resistor ( ရီစစၥတာ) - အပုိင္း ၂


အေရာင္လိုင္း ငါးလိုင္းေဖာ္ၿပထားေသာ ရီစစၥတာမ်ား

အေရာင္လိုင္း ငါးလိုင္းနဲ႔ ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ ရီစစၥတာေတြရဲ႕ တန္ဖိုးကို တြက္ဖို႔ ေအာက္ပါအတိုင္း အေရာင္လိုင္းေတြကို သတ္မွတ္လိုက္ပါ။
တြက္နည္းကေတာ့ အေရာင္လိုင္း ေလးလိုင္း ရီစစၥတာ တြက္နည္းနဲ႔ အနည္းငယ္သာ ကြာၿခားပါတယ္။
ပထမလိုင္းရွိ အေရာင္ရဲ႕ တန္ဖိုး = တန္ဖိုးအတိုင္း ပထမ ဂဏန္းအၿဖစ္ယူပါ။
ဒုတိယလိုင္းရွိ အေရာင္ရဲ႕ တန္ဖိုး = တန္ဖိုးအတိုင္း ဒုတိယ ဂဏန္းအၿဖစ္ယူပါ။
တတိယလိုင္းရွိ အေရာင္ရဲ႕ တန္ဖိုး = တန္ဖိုးအတိုင္း တတိယ ဂဏန္းအၿဖစ္ယူပါ။
စတုထၱလိုင္းရွိ အေရာင္ရဲ႕ တန္ဖိုး = တန္ဖိုးအတိုင္း သုည(၀) အေရာအတြက္ ယူပါ။
ပဥၥမလိုင္းရွိ အေရာင္က ၄င္းရီစစၥတာရဲ႕ အမွားရာခိုင္နွဳန္း ၿဖစ္ပါတယ္။

(ညိဳ) (နက္) (နက္) (ညိဳ) (ေရႊ) ဆိုတဲ႔ အေရာင္လုိင္း ငါးလိုင္းနဲ႔ ရီစစၥတာကို တြက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္
ပထမ အေရာင္ (ညိဳ) = ၁
ဒုတိယ အေရာင္ (နက္) = ၀ <ဒုတိယဂဏန္း ဆိုေတာ့ ၁၀ >
တတိယအေရာင္ (နက္) = ၀ <တတိယဂဏန္း ဆိုေတာ့ ၁၀၀ >
စတုထၱအေရာင္ (ညိဳ) = ၁ <သုညအေရအတြက္ ၿဖည့္ဆိုေတာ့ ၁၀၀၀ >
အေရာင္လိုင္း ေလးလိုင္းကို တြက္လို႔ ရလာတဲ႔အေၿဖက ၄င္းရီစစၥတာရဲ႕ ခုခံမူတန္ဖိုးပါ။ ပဥၥမအေရာင္လိုင္းက အမွားရာခိုင္နွဳန္းပါ။

(ညိဳ) (နက္)(နက္)(ညိဳ) = 1000 Ohm ပါ။ လြယ္တယ္မို႔လားဗ်။

ရီစစၥတာမ်ားရဲ႕ ခုခံမူတန္ဖိုးမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေၿပာင္းလဲ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။
ခုခံမူတန္ဖိုး ၁၀၀၀ မွ ၁၀၀၀ ေက်ာ္လွ်င္ ကီလိုအုမ္း (K) ေၿပာင္းရပါတယ္။
ခုခံမူတန္ဖိုးကို ၁၀၀၀ ၿဖင့္ စားလွ်င္ ကီလိုအုမ္းရပါတယ္။
ဥပမာ။ ။ 1000 Ohm = 1 K Ohm ေပါ့ဗ်ာ။

ခုခံမူတန္ဖိုး ၁၀၀၀ ၀၀၀ မွ ၁၀၀၀ ၀၀၀ ေက်ာ္လွ်င္ မဂၢါအုမ္း (M) ေၿပာင္းရပါတယ္။
ခုခံမူတန္ဖိုးကို ၁၀၀၀ ၀၀၀ ၿဖင့္ စားလွ်င္ မဂၢါအုမ္းရပါတယ္။
ဥပမာ။ ။ 1000 000 Ohm = 1 M Ohm ေပါ့။

အလားတူပဲ ခုခံမူတန္ဖိုး ကီလိုအုမ္း (K) တစ္ေထာင္မွ တစ္ေထာင္ေက်ာ္လွ်င္ မဂၢါအုမ္း(M) ေၿပာင္းရပါတယ္။
ဥပမာ။ ။ 1000 K Ohm= 1 M Ohm ေပါ့ဗ်ာ။

ဒီေလာက္ဆိုရင္ အေရာင္လိုင္းမ်ားနဲ႔ ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ ရီစစၥတာမ်ားကို ေအာင္ၿမင္စြာ တြက္ခ်က္ပီး တန္ဖိုးေတြကို သိရွိနုိင္ၾကပါတယ္ခင္ဗ်ာ.....။

No comments:

Post a Comment