ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Wednesday, September 4, 2013

how to repair touchscreen in china mobile


this is touch in china mobile

Touch Screen IC 4182A and MT6301 same. See X- X+ Y+ Y-


every china display info of x-x+y-y+ or XR,XL,YD,YU See pix

XL XR
YD YU
LIKE THIS

XL =X LEFT
XR =X RITE
YD =Y DOWN
YU =Y UP

X+ =XR
X- =XL
Y+ =YU
Y- =YD

SEE PIX
how to find in touchscreen who x-x+y-y+

see the track in touchscreen


see two down side track two up side up side track x-x+ down site track y-y+
or up side XL,XR down side YU,YDNOW YOU HAVE BOTH INFO ABOUT TOUCH AND DISPLAY X- X+ Y- Y+Touch Screen IC 4182A and MT6301 same. See X- X+ Y+ Y- reference my picture jumper.

Touch Screen use of 4-wire resistance screen, four lines are: X1, X2, Y1, Y2
X1, X2 in the horizontal direction for a change in the resistance, Y1, Y2 for the longitudinal resistivity.
How do you know which line is a two x1 x2 y1 y2? Touch panel along the four lines above are facing their own look at the screen from top to bottom in the line is about on both sides of the x1 x2 is y1 y2. Established phone touch screens measuring four points of the voltage. Two 2.7V and two 0v . two voltage are measured after boot. 2.7 v is y. X is not the voltage.
After corresponding with xy can generally be connected. If the touch panel screen and click position opposite or reverse. Swap contrast x-y reversed.No comments:

Post a Comment