ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Sunday, November 20, 2016

IC ( Integrated Circuit ) ၊ အိုင္စီ
IC ဆိုသည္မွာ ၿပီးၿပည့္စံုလုနီးပါး ပါတ္လမ္းတစ္ခုကို ပံ့ပိုးပစၥည္းမ်ား ဆက္လက္ဆက္သြယ္နိုင္
ရန္ ဆက္သြယ္ငုတ္မ်ား ထုတ္ထားၿပီး အလံုပိတ္ထားေသာ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳး
ၿဖစ္ပါတယ္။ IC မ်ားကို ေယဘူယ်အားၿဖင့္ Analog IC နွင့္ Digital IC လို႔ နွစ္မ်ိဳး ခြဲၿခားထားပါတယ္။
ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမွာ IC ရဲ႕ ဆက္သြယ္ငုတ္မ်ားကို ကုိယ္ထည္ရဲ႕ ေဘးတစ္ဖက္တည္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေဘးနွစ္ဖက္တြင္ လည္းေကာင္း။
ေဘး ေလးဖက္စလံုးတြင္ လည္းေကာင္း အသြင္မ်ိဳးစံု၊ ပံုစံမ်ိဳးစံုၿဖင့္ဆက္သြယ္ငုတ္မ်ား ထုတ္ေပးထားပါတယ္။
                                 ေဘးတစ္ဖက္သာ ဆက္သြယ္ငုတ္ ထုတ္ထားပံု


                               ကိုယ္ထည္းေဘး နွစ္ဖက္ ဆက္သြယ္ငုတ္ ထုတ္ထားပံု


                                ကိုယ္ထည္ရဲ႕ေလး ေလးဖက္မွာ ဆက္သြယ္ငုတ္ ထုတ္ထားပံု

အီလက္ထေရာနစ္ ပါတ္လမ္းမ်ားတြင္ အိုင္စီမ်ားကို တြင္းေပါက္ေဖာက္ၿပီး အသံုးၿပဳသကဲ႔သို႔ SMD ဟုေခၚေသာ ပါတ္လမ္းမ်က္နွာၿပင္ေပၚတြင္ ပံုနွိပ္သကဲ႔သို႔လည္း အသံုးၿပဳၾကပါတယ္။

 IC ငုတ္နံပါတ္ ေရတြက္ပံု

IC မ်ားတြင္ ငုတ္နံပါတ္ ေရတြက္ရန္အတြက္ အမွတ္အသားတစ္ခု ပါတတ္ပါတယ္။
IC နံပါတ္(သို႔မဟုတ္) IC ရဲ႕ကိုယ္ထည္ေပၚတြင္ ေရးထားေသာ စာသားမ်ားကို မိမိဖက္မွ ဖတ္နိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ထားပါ။
ငုတ္နံပါတ္ ေရတြက္ရန္ အမွတ္အသားကို ရွာပါ။
ထိုအမွတ္အသားနွင့္ တည့္တည္းရိွ ငုတ္မွ စတင္ၿပီး နာရီလက္တံ ေၿပာင္းၿပန္အတိုင္း ဆက္လက္ ေရတြက္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။
IC ကို အလုပ္လုပ္ပံုနွင့္ အမ်ိဳးအစားကို တစ္မ်ိဳးတည္းပံုေသမွတ္သားထားလို႔ မရပါ။ ၄င္း IC ရဲ႕ နံပါတ္ကိုၾကည့္ပီး သက္ဆိုင္ရာ Data sheet (အခ်က္အလက္အၿပည့္အစံု)
ကို ရွာေဖြ ၾကည့္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီေလာက္ဆို အိုင္စီရဲ႕ အေၿခခံအေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ..........မင္းညိဳ (စိုင္ၿပင္ၾကီး)

No comments:

Post a Comment