ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Sunday, November 20, 2016

ကိုထြဋ္ရဲ႕ မီတာတိုင္းျခင္းႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားစမ္းသပ္ျခင္း & CPU, Digital Signal Processing, Embedded Systems & Digital Electronics

Analog Multi Meter မိတ္ဆက္

 
မီတာတစ္လုံး၏ ၿပင္ကာအေခၚအေ၀ၚမ်ား
(1) Pointer
မီတာတိုင္းရာတြင္ တုိင္းတာရရွိသည့္ တန္ဖုိးမ်ားအား ညွြန္ၿပသည့္ ညွြန္တံ။
(2) Series capacitor terminal (Output)
အသံအခ်က္ၿပလွဳိင္း ( Audio Single )မ်ား တုိင္းတာရာတြင္ မီတာလက္တံအနီ တပ္ဆင္အသုံးၿပဳသည့္အေပါက္ ၿဖစ္ပါသည္။
မီတာလက္တံအနီ ပုံမွန္ထပ္ဆင္သည့္ Positive အေပါက္ႏွင့္ Capacitor တစ္လုံးအားတန္းဆက္ ဆက္သြယ္ထားပါသည္။
(3) Range Scale
တုိင္းတာမွဳစနစ္ ဇယားမ်ား -DCV -ဒီစီဗုိ့အားမ်ား တုိင္းတာၿခင္း၊
-ACV -ေအစီဗို့အားမ်ား တုိင္းတာၿခင္း၊
-OHM -ခုခံမွဳ တုိင္းတာၿခင္း၊
-DCma -DC လွ်ပ္စီးစေႀကာင္းတုိင္းတာၿခင္း
-BATT -ဘက္ထရီ (ဓာတ္ခဲ) တုိင္းတာၿခင္း တုိ့ၿပဳလုပ္ရန္အတြက္
(4) Range Slector Switch
တုိင္းတာမွဳစနစ္ ေရြးခ်ယ္ေသာ ခလုတ္။
(5) 2.5A
Ampere တုိင္းတာရာတြင္ 2.5A Scale မွာထားရ်္ တုိင္းတာမည္ဆုိလွ်င္ မီတာလက္တံအနီ တပ္ဆင္မည့္အေပါက္။
(6) Measuring Terminal – (COM)
တုိင္းတာမွဳ မီတာလက္တံအနက္ (ဘုံလက္တံ) တပ္ဆင္ရန္ အေပါက္။
(7) Scale Reading
တုိင္းတာရရွိသည့္ တန္ဖုိးမ်ားအား ဖတ္ယူရမည့္ ဇယား။
(8) Zero Corrector
မီတာညြန္တံသည္ အသုံးမၿပဳသည့္အခ်ိန္မွာ လက္၀ဲဘက္ အစြန္ရွိ (သုည) ၏ အေပၚတည့္တည့္မွာတည္ရွိေနရပါမည္။အကယ္လုိ့ ထုိေနရာသုိ့မေရာက္ပါက Zero Corrector ၿဖင့္ခ်ိန္ေပးရပါမည္။ (အေရးႀကီးပါသည္ ထုိသုိ့ မွန္ေအာင္ထားမွသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၏တန္ဖုိးကုိ မွန္ကန္စြာ ဖတ္ ႏုိင္ပါမည္။)
(9) 0_ဂ_ Adjust
Ohm ခုခံမွဳ တုိင္းတာရာတြင္ စေကးတစ္ခုေၿပာင္းတုိင္း ခ်ိန္ညွိေပးရပါမည္။
ခ်ိန္ပုံခ်ိန္နည္း။ ။မီတာတုိင္းတံ ႏွစ္ေခ်ာင္းအား ပူးထိပါ။ မီတာညြန္တံသည္ လက္ယာဘက္သုိ့ညြန္ေနပါမည္။ထုိအခ်ိန္တြင္ ၄င္းညြန္တံအား 0 _ဂ_ ၏ အေပၚတည့္တည့္သုိ့ေရာက္ေအာင္ခ်ိန္ညွိေပးရပါမည္။
(အေရးႀကီးပါသည္ ထုိသုိ့ မွန္ေအာင္ထားမွသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၏တန္ဖုိးကုိ မွန္ကန္စြာ ဖတ္ ႏုိင္ပါမည္။)
(10) hfe test terminal
Transistor မ်ားအား အခ်ဲ့စြမ္းအား တုိင္းတာရာတြင္ အသုံးၿပဳရမည့္ အေပါက္ငယ္ေလးမ်ား။
(11) Measuring terminal (+)
တုိင္းတာမွဳ အနီလက္တံ (Positive) တပ္ဆင္ရန္ အေပါက္။
(12) Test Probe
တုိင္းတာမွဳ လက္တံမ်ား။
အထက္ေဖာ္ၿပပါ အေခၚအေ၀ၚမ်ားအတြက္ Anaolg Multi Meter (sunwa YX-960TR )
Digital Multi Meter တစ္လုံးမွာ တိုင္းတာလုိ့ရတဲ့ ေယဘူယ် စနစ္ေတြကေတာ့
AC Voltage
DC Voltage
AC Current
DC Current
Risistance
Diode
Capacitor (n F)
Temperature ( ံC)
Continuity Measurement ( အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုနွင့္တစ္ခု အဆက္အသြယ္ ရွိမရွိတုိင္း၊Circuit လမ္းေႀကာင္းၿပတ္မၿပတ္ တုိင္းတာၿခင္း စသည့္စနစ္ေတြကုိ တုိင္းတာေသာ အခါ ေကာင္းမြန္ပါက တတီတီ နွင့္ အသံၿမည္ အခ်က္ၿပေသာစနစ္ (Buzzer Alarm)
Battery Test အစရွိသည္တုိ့ၿဖစ္ပါသည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ေဖာ္ၿပပါ ေယဘူယ် အခ်က္မ်ားတြင္ပဲ မိမိ အသုံးၿပဳေသာ မီတာအမ်ိဳးအစား၊ ေမာ္ဒယ္လ္ကုိလုိက္ကာ အနည္းငယ္ကြဲလြဲႏုိင္ပါသည္။)
အခ်ိဳ့ Digital Multimeter မ်ားတြင္ AC V,DC V,A အစရွိသည္တုိ့ တုိင္းတာေသာ အခါတြင္ Auto Range စနစ္ပါရွိသည္ (ထုိစနစ္ပါရွိေသာ Digital Multimeter မ်ိဳးသည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သလုိ ေစ်းလည္း အလြန္ႀကီးပါသည္။ထုိစနစ္ရဲ့အားသာခ်က္ကေတာ့ မီတာမွ V,A,Ohm တုိ့ကုိ အလုိအေလ်ာက္ေဖာ္ၿပေပးၿခင္းပဲၿဖစ္ပါတယ္။)

DC Voltage Range
200mV (100 μV မွ 200mV ထိ )
2000mV (1mV မွ 2000mV ထိ)
20V (10mV မွ 20V ထိ)
200V (100mV မွ 200V ထိ)
500V (1V မွ 500V ထိ) တုိင္းတာႏိုင္ပါသည္။
AC Voltage Range

200V (100mV မွ 200V ထိ)

DC Current Range
200 μ A (0.1 μA မွ 200 μA ထိ)
2000 μA (1 μA မွ 2000 μA ထိ)
20mA (10 μA မွ 20mA ထိ)
200mA (100 μA မွ 200mA ထိ)
10A (10mA မွ 10A ထိ) တုိင္းတာႏိုင္ပါသည္။
ၽResistance Ohm (Ω) Range
200 Ω (0.1 Ω မွ 200 Ω ထိ)
2000 Ω (1 Ω မွ 2000 Ω ထိ)
20K Ω (10 Ω မွ 20K Ω ထိ)
200K Ω (100 Ω မွ 200K Ω ထိ)
20M Ω (10K Ω မွ 20M Ω ထိ)
200M Ω (100K Ω မွ 200M Ω ထိ) တို္င္းတာႏိုင္ပါသည္။
(eg။ ။360 Ω ရွိေသာ resistor တစ္လုံးအား 200 Ω Range တြင္ တုိင္းတာေသာအခါ မီတာ စေကးတြင္ 358,359 Ωခန့္ၿပသပါမည္။20k Ω Range တြင္တုိင္းပါက 0.36 Ω ၿပသပါမည္။)

Diode တုိင္းၿခင္း
Digital Multimeter ေတြမွာ Diode တုိင္းရန္အတြက္ သီးသန့္ Diode Range (scale) ပါရွိပါသည္။ေကာင္းမြန္ေသာ Diode တစ္ခုအား Diode Range မွာထားၿပီးတုိင္းပါက 518,519,714,713 အစရွိသၿဖင့္ ေဖာ္ၿပပါမည္။

Diode Range တြင္ထားပါက မီတာတြင္ 1 (သို့) 0L ေပၚပါမည္။
မီတာတစ္လုံးနွင့္တစ္လုံးႀကား အနည္းငယ္ကြဲလြဲႏိုင္ပါသည္။
(သတိၿပဳရန္။ ။Digital Multimeter တြင္ Diode Scale တြင္တုိင္းတာပါက မီတာ Probe တံ အနီတြင္ (+V) မီတာ Probe တံ အနက္တြင္ (-V) ေရာက္ရွိေနပါမည္။
ယခုအခ်က္သည္ Analog Multimeter ႏွင့္ ေၿပာင္းၿပန္ အခ်က္ၿဖစ္ပါသည္။
ထုိ့ေႀကာင့္ Digital Multimeter ၿဖင့္ Diode တုိင္းတာလွ်င္ Diode ၏ Cathode (-)တြင္ မီတာ Probe တံ အနက္ကုိထား ၿပီး Anode (+) တြင္ မီတာ Probe တံ အနီကုိထားၿပီးတုိင္းရပါမည္။မွားတုိင္းမိပါက မီတာတြင္ဘာမွ မၿပပါ 1 (သို့) 0L သာၿပပါမည္။
Batter တုိင္းၿခင္း
Battery တုိင္းေသာ အခါ မီတာလက္တံ အနီ အနက္ တုိ့ကုိမွန္ကန္စြာ ထားၿပီး တုိင္းတာရပါမည္။မွားယြင္းပါက ကိန္းဂဏန္းမ်ား၏ ေရွ့တြင္ - ၿပေနပါမည္။

Analog Multi Meter (ပထမ-ပုိင္း)


Analog Multi Meter တစ္ခုတြင္ တုိင္းတာႏုိင္တဲ့ စနစ္ေတြကေတာ့-
(1) Resistance ( Ohm ) ခုခံမွဳတုိင္းတာၿခင္း၊
(2) ( DCV ) DC Volt အား တုိင္းတာၿခင္း၊
(3) ( ACV ) AC Volt အား တုိင္းတာၿခင္း၊
(4) DC Current (DCmA) DC လွ်ပ္စီးေႀကာင္းတုိင္းတာၿခင္း၊
(5) Battery test ဘက္ထရီ (ဓာတ္ခဲ) တုိင္းတာၿခင္း၊
(6) db test အသံၿပင္းအား တုိင္းတာၿခင္း၊
(7) (I ceo) Leakge current test ထရန္စစၥတာ ယုိစီးမွဳ တုိင္းတာၿခင္း၊
(8) hfe (DC Amplification) အခ်ဲ့စြမး္အား တုိင္းတာၿခင္း
(9) Diode test ဒို္င္အုတ္ တုိင္းတာၿခင္း စသည္တုိ့ၿဖစ္ပါတယ္။

ၽResistance (Ohm) ခုခံမွဳ တုိင္းတာၿခင္း
၄င္းစနစ္သည္ စက္ၿပဳၿပင္ရာတြင္ အလြန္အသုံး၀င္ေသာ စနစ္တစ္ခုၿဖစ္သည္။တုိင္းတာလုိ့ရႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြကေတာ့-
(1)Resistor
(2)Condenser
(3)Diode
(4)Transistor
(5)IC အစရွိေသာ အေၿခခံ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္
(6)ႀကိဳးအဆက္အသြယ္ (Circuit လမ္းေႀကာင္း) တုိငး္တာၿခင္းတုိ့ ၿဖစ္ပါသည္။

Resistance တုိင္းတာလုိပါက တုိင္းတာမွဳစနစ္ Range Position ေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ထုိ့ေနာက္ ၄င္း Range Position ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ Ohm တန္ဖုိးကုိလည္း ဖတ္ယူႏုိင္ရပါမည္။Range Position (5) မ်ိဳးပါ၀င္ပါသည္။အဲဒါေတြကေတာ့
- x1
- x10
- x100
- x1k
- x10k တုိ့ပဲၿဖစ္ပါတယ္။

Reaistance တုိင္းတာရာတြင္ တုိင္းတာသည့္ပစၥည္းတုိ့၏ ပကတိ Resistance တန္ဖုိးရရွိရန္အတြက္ မီတာညြွန္ၿပ တန္ဖုိးႏွင့္ Range Scale ကုိေၿမွာက္ရပါမည္။

ပုံေသနည္းအားၿဖင့္
ပကတိတန္ဖုိး=မီတာၿပတန္ဖုိး x Range Position

m milli 0.001 10 to the power -3

k kilo 1000 10 to the power 3

M mega 1000000 10 to the power 6

1000 milli units = 1 unit
1000 units = 1 kilo unit
1000 kilo units = 1 mega unitOhm Scale ၿဖင့္တုိင္းတာ စစ္ေဆးၿခင္း

Resistor (လွ်ပ္ခံ) Defination
တစ္စုံတစ္ရာေသာ ခုခံမွဳပမာဏရွိေအာင္ ဒီဇို္င္းၿပဳလုပ္ထားသည့္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုကုိ လွ်ပ္ခံဟုေခၚသည္။

Resistor (လွ်ပ္ခံ)
ပထမဦးစြာ မည္သည့္ Ohm Scale ကုိမဆုိ တုိင္းတာသည့္ အခါတုိင္း Range Scale မ်ားတြင္ 0_ဂ_ adjust ၿပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။
Resistor တိုင္းတာစစ္ေဆးရာတြင္ မီတာတုိင္းတံ ( Prope တံ ) ကုိေရြးခ်ယ္စရာ မလုိပဲ တုိင္းတာစစ္ေဆးႏိုင္ၿပီး မီတာတိုင္းတံကုိ မည္သုိ့ပင္တုိင္းတုိင္း တန္ဖုိးမွာ အတူတူပင္ ၿပရပါမည္။
Resistor အေကာင္းတစ္လုံးကုိ တုိင္းတာေသာအခါ ၄င္း၏ Ohm တန္ဖုိးကုိ မွန္ကန္စြာၿဖင့္ မီတာမွာၿပရပါမည္။အနည္းငယ္ မွားယြင္းၿပီးၿပသေနေသာ္လည္း ၄င္း Resistor ကုိ ေကာင္းသည္ဟုယူဆရပါမည္။အဘယ္ေႀကာင့္ဆုိေသာ္ Resistor ၏ အမွားရာခို္င္ႏွဳန္းေႀကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။

( က်ြန္ေတာ္တုိ့ ဆယ္တန္း ရူပေဗဒ ဘာသာရပ္သင္တုန္းက ဆရာမ သင္ေပးေသာ ေဆာင္ပုဒ္ေလးကုိသတိရမိပါသည္။ " ေရြွငါးတစ္ေကာင္ ေငြတစ္ဆယ္ " လုိ့စာသင္ခ်ိန္မွာ ရြတ္ဆုိခဲ့တာေလးပါ)
ေရွြေရာင္ၿဖင့္ဆံုးလွ်င္ + or - 5%
ေငြေရာင္ၿဖင့္ဆုံးလွ်င္ + of - 10%

Resistor Colour Code မ်ားကုိ ဖတ္ရွဳနည္း
(1) Resistor ၏ အနီးဆုံးအစြန္းတစ္ဖက္ရွိ ေရာင္စဥ္မ်ဥ္းမွစပါ။ (ေရွြႏွင့္ေငြ ကုိေနာက္ဆုံးမွထားဖတ္ပါ။)
ပထမမ်ဥ္း သည္ ခုခံမွဳတန္ဖုိး၏ ပထမကိန္း (ခုကိန္း) ၿဖစ္သည္။
(2) ဒုတိယေရာင္စဥ္မ်ဥ္းသည္ ဒုတိယကိန္း (ဆယ္ကိန္း) ၿဖစ္သည္။
(3) တတိယေရာင္စဥ္မ်ဥ္းသည္ ဒုတိယကိန္းေနာက္တြင္ ရွိမည့္ သုညအေရအတြက္ (သုိ့) ထပ္ညႊန္း (ေၿမွာက္ေဖာ္ကိန္း) ကုိညႊန္ၿပသည္။
(4) စတုတၳေရာင္စဥ္မ်ဥ္း (ေရႊေငြ) ကြဲလြဲမွဳပမာဏ ကုိေဖာ္ၿပသည္။

0 Black
1 Brown
2 Red
3 Orange
4 Yellow
5 Green
6 Blue
7 Violet
8 Grey
9 White
လကၤာ
ညိဳ၁ နီ၂ လိမ္၃ ၀ါေလး စိမ္းငါး ၿပာ၆ ရမ္း၇ ခုိ၈ ၿဖဴ၉ နက္0 ေရႊငါးတစ္ေကာင္ ေငြတစ္ဆယ္။
ယခုေဖာ္ၿပထားေသာ Resistor Colour Code ဖတ္နည္းၿဖင့္ က်ြန္ေတာ္တုိ့နဲ့ အနီးစပ္ဆုံးၿဖစ္တဲ့ ဖားပါးစပ္ (ေခၚ) ညွပ္ခ်ာဂ်င္ အတြင္း ဆားကစ္မွာပါတဲ့ ရီစစၥတာေလးမ်ား၏ တန္ဖုိးကုိဖတ္ရွဳႏုိင္ပါသည္။
Mobile Phone ဆားကစ္မ်ားမွာ ပါရွိတဲ့ Resistor မ်ားမွာေတာ့ Colour Code မ်ားမပါပါ။ကိန္းဂဏန္း စာသားမ်ားၿဖင့္သာ ေဖာ္ၿပထားပါသည္
အစိတ္အပိုုင္းမ်ား စမ္းသပ္ျခင္း (Part 1)


နည္းပညာရပ္ဆိုုင္ရာအေခၚေ၀ၚအဓိပၺါယ္မ်ား

GND : Ground ျဖစ္သည္ (Capacitors အမ်ားစုု၏ အစြန္းတစ္ဘက္သည္ GND ျဖစ္၏)

BATT_VCC : Battery ၏ အေပါင္းပင္မွ တိုုက္ရိုုက္လိုုင္းျဖစ္သည္ (Schematics မ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အနီေရာင္လိုုင္းျဖင့္ျပၿပီး ယင္းလိုုင္းကိုုတိုုင္းလ်ွင္ 3.8V (တစ္ခါတစ္ရံ 4.0V) ျပ၏)

VCC_MAIN : BATT_VCC မွ converted လိုုင္းျဖစ္သည္… (ယင္းလိုုင္းကိုုတိုုင္းလ်ွင္ 3.8V (တစ္ခါတစ္ရံ 4.0V) ျပ၏)

PMIC : Power Management Integrated Circuit (စက္တစ္ခုုလံုုးအတြက္ Working V+ မ်ားစြာထုုတ္ေပးသည့္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံုုဟုုတင္စားႏိုုင္ပါသည္... Power လိုုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးထုုတ္ေပးႏိုုင္ၿပီး Schematics မ်ားတြင္ PMIC အထြက္လိုုင္းမ်ားကိုုၾကည့္လ်ွင္ PWR_800, PWR_1000, PWR_2500 အစရွိသည္ျဖင့္ေတြ႔ႏိုုင္ပါသည္… လိုုခ်င္ေသာ V+ တစ္ခုုကိုု Jump လုုပ္ၿပီး ရယူခ်င္ပါက PWR_2500 ကဲ႔သိုု႔ Power မ်ားေသာလိုုင္းကိုု ဦးစားေပးသင့္ပါသည္)

PA : Network Signal Antenna အတြက္ Power Amplifier ျဖစ္ပါသည္

NAND Flash IC : Firmware(OS) ႏွင့္ User Data မ်ားရွိေသာ IC ျဖစ္သည္

*** Schematics မ်ားတြင္ XW ဟုုေဖၚျပေသာ Points မ်ားမွာ Factory Jumpers မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အမ်ားစုုသည္ ဘုုတ္ေပၚတြင္ ေရႊေရာင္ပြိဳင့္ႏွစ္ခုုအျဖစ္ေတြ႔ျမင္ႏိုုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ "Brown Mask" ဟုုေခၚေသာ ကာဘာအုုပ္ထားသျဖင့္ ေဖၚယူမွသာေတြ႔ႏိုုင္ပါသည္ ***

*** Water Damaged မ်ားတြင္ Shorted ေၾကာင့္ ပါးလႊာေသာယင္း Jumpers မ်ားသည္ Fuse ကဲ႔သိုု႔ပင္ျပတ္ထြက္ႏိုုင္ၿပီး ဂရုုစိုုက္တိုုင္းသင့္ပါသည္... လိုုင္းျပတ္ေတာက္ေနပါက ဆက္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္ ***
 
Resistor :


ခုုခံႏိုုင္မႈ တန္ဘိုုးအမွန္ကိုုိသိႏိုုင္ရန္ ျဖဳတ္တိုုင္းရပါမည္… Schematics ေပၚရွိေဖၚျပထားေသာ ohm ႏွင့္ သင္အသံုုးျပဳသည့္ သင့္တင့္ေသာအဆင့္ရွိမီတာ ေကာင္းပါက တစ္ထပ္တည္းရွိရပါမည္… Polarity ေခၚအေပါင္း အႏႈတ္ မရွိပါ… လဲလွယ္ရန္လိုုအပ္ပါက "always replace with same ohmage" ဟုု ပညာရွင္မ်ားမွေျပာေလ႔ရွိၾကေသာ္လည္း *** က်ေနာ္တိုု႔ တန္ဘိုုးနိမ္႔ K ေအာက္ အားလံုုး ေက်ာ္ခြၾကပါသည္… တန္ဘိုုးျမင့္ K မ်ားကိုု အနီးစပ္ဆံုုးျဖင့္အစားထိုုးတပ္ဆင္ပါသည္ **** (အေရးႀကီးသည္မွာ ေစတနာစကားသာျဖစ္ၿပီး ယင္းစကားေၾကာင့္နစ္နာမႈလည္းေပၚလာႏိုုင္သျဖင့္ တန္ဘိုုးတူႏွင့္သာ အစားထိုုးလဲလွယ္ရန္ျဖစ္ပါသည္)

Resistors ပ်က္စီးမႈပံုုႏွစ္မ်ိဳး
1 - Multimeter ႏွင့္ 0 ohm - 20 megaohm အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းတိုုင္းေသာ္လည္း ဘာမွမျပျခင္း (*** တန္ဘိုုးျမင့္ K မ်ားသည္ Beep မေပးပါ... ထို႔ေၾကာင့္ R မ်ားကိုု Multimeter ၏ Beeper တစ္ခုုတည္းျဖင့္ တိုုင္းတာျခင္းမျပဳရန္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္)

2 - ျဖဳတ္တိုုင္းေသာအခါ Schematics ေပၚရွိတန္ဘိုုးႏွင့္ လြဲမွားစြာေဖၚျပေနျခင္း
(က်ေနာ္႔အေတြ႔ၾကံဳအရ 33 ohm resistors တစ္လံုုး ေလာင္ကၽြမ္းေသာေၾကာင့္ 200K အထိျဖစ္ေနသည္ကိုုေတြ႕ရွိရပါသည္)Capacitor :အမ်ားအားျဖင့္ Capacitor ၏ အစြန္းတစ္ဘက္သည္ GND ႏွင့္တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ဘက္သည္ V+ လိုုင္းတစ္ခုုခုုႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားပါသည္… (V+ ႏွင့္ GND ခြထားပါသည္ဆိုုလ်ွင္ လိုုတုုိရွင္းပါ)

*** C က SMD Repairing မွာ မွတ္ရမွာအနည္းငယ္မ်ားပါတယ္ … တိုုင္းလိုုက္ရင္ Beep ေနတဲ႔ Frequency Filter ေခၚ AC - C မ်ားလည္းရွိပါတယ္… အေရာင္မတူပါ… Schematics မွာ C လိုု႔ေတြ႔ၿပီး တိုုင္းၾကည့္ေတာ႔ Beep ေနတာေတြ႕တာနဲ႔ ေကာ္မထုုတ္ပါနဲ႔ဦး… အနက္၊ နီညိဳ၊ အနီေရာင္နွင့္ လိေမၼာ္ေရာင္ C ေတြအတြက္လိုု႔ပဲ ေလာေလာဆယ္မွတ္ထားၿပီးမွ ဆက္ဖတ္ပါ… ***

ဒီႏွစ္မ်ိဳးကိုု စမွတ္ရန္လိုုအပ္ပါတယ္…

- Polarized ေခၚ အေပါင္း အႏႈတ္ရွိေသာ Package(အမ်ားအားျဖင့္ အနက္ေရာင္အတုုံးေပၚမွာ "+" အမွတ္အသားပါပါတယ္)၊ လဲလွယ္ရန္လိုုအပ္ပါက အေပါင္းအႏႈတ္ မွန္ေအာင္ျပန္တတ္ရန္လိုုၿပီး မွားတတ္မိရင္ အဲဒီ C ေလာင္ကၽြမ္းသြားပါလိမ္႔မယ္… Polarity မွားတတ္မိလိုု႔ေတာ႔ အျခားဆိုုး၀ါးတဲ႔အက်ိဳးဆက္မရွိပါ...)

- Unpolarized ေခၚ အေပါင္း အႏႈတ္မရွိေသာ Package(အမ်ားအားျဖင့္ အနီ၊ နီညိဳ၊ လိေမၼာ္အေရာင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဘာအမွတ္အသားမွမပါပါ) အေပါင္းအႏႈတ္မွတ္ရန္မလိုုပဲ အဆင္ေျပသလိုုျပန္လည္တတ္ဆင္ႏိုုင္ပါတယ္…

*** အစြန္းႏွစ္ဖက္ပါ SMD Packages ေတြရဲ႕ ခဲေဆာ္ရမယ္႔ ေနရာႏွစ္ခုုကိုု ခဲစြဲႏိုုင္ဖိုု႔အတြက္ သတၱဳအျပားေလးနဲ႔ဖံုုးအုုပ္ေပးထားပါတယ္… ျဖဳတ္တဲ႔အခ်ိန္မွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ Heating အပူခ်ိန္က Melting Point(ခဲေပ်ာ္မွတ္) မေရာက္မီ Package ကိုုဆြဲျဖဳတ္မိရင္ ခဲစြဲေအာင္လုုပ္ေပးထားတဲ႔ သတၱဳျပားေလးေတြ ဘုုတ္ေပၚျပတ္ထြက္က်န္ခဲ႔တတ္ပါတယ္… အဲဒီအတိုုင္းျပန္တတ္ရင္ Package ကိုုခဲစြဲႏိုုင္မွာမဟုုတ္ေတာ႔တဲ႔အတြက္ အဲဒီ Package ကိုု ေလးဘက္ေလးတန္ လုုိသလိုုလွည့္ၿပီး သတၱဳျပားက်န္တဲ႔ဘက္နဲ႔ တတ္ဆင္ႏိုုင္ပါတယ္… ***

*** Microelectronics SMD Components ေတြကိုု Package လိုု႔ေခၚေ၀ၚသံုုးႏႈန္းပါတယ္… R, FL, C, D, ZD, U… အစရွိတာေတြအားလံုုးအတြက္ စံသတ္မွတ္ထားတဲ႔ အရြယ္၊ Pins အေရအတြက္၊ Grid Balls အေရအတြက္ စတာေတြေပၚမူတည္ၿပီး အေခၚအေ၀ၚေတြရွိပါတယ္… အခုုေတာ႔ "အစိတ္အပိုုင္းမ်ား စမ္းသပ္ျခင္း" ကိုု အပိုုင္းအားလံုုး တတ္ႏိုုင္သေလာက္ေလးကုုန္ေအာင္ေရးေပးျခင္လိုု႔ ဒါကုုန္မွ SMD Packging ကိုုဆက္ျပီးတင္ေပးပါမယ္… ***

C တစ္ခုုခုု လဲဖိုု႔လိုုၿပီဆိုုလ်ွင္ Schematics ေပၚရွိ တူညီေသာ Farad ႏွင့္ V တန္ဘိုုးရွိတာ သိုု႔မဟုုတ္ Farad ႏွင့္ V တန္ဘိုုးပိုုျမင့္တာနဲ႔ အစားထိုုးတပ္ဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္… နိ္မ္႔တာနဲ႔ေတာ႔ လံုုး၀အစားထိုုးလဲလွယ္တပ္ဆင္လိုု႔မရပါဘူး…

*** အခုုဆက္ေျပာမွာကေတာ႔ ပညာရပ္ဆိုုင္ရာအကိုုးအကားမရွိပါဘူး… ကိုု Ye Yint Aung ေျပာခဲ႔သလိုု သီအိုုရီေဘးထုုတ္ထားရတာေတြအမ်ားႀကီးပါဗ်ာ ဆိုုတဲ႔ အယူအဆပါ… က်ေနာ္တိုု႔ Bad C တစ္ခုုေတြ႔ၿပီဆိုု Replace ကိုုလံုုး၀မစဥ္းစားပါဘူး… Remove သာလုုပ္ပါတယ္… C ဆိုုတာမလိုုအပ္ဘဲတပ္ထားတယ္လိုု႔ေတာ႔မယူဆေစခ်င္ပါဘူး… သူ႔တာ၀န္သူထမ္းတဲ႔ပစၥည္းမိုု႔လိုုပါတယ္… ဒါေပမယ္႔ အဆင့္ျမင့္မားစြာ Hardware ဒီဇိုုင္းထုုတ္ထားတဲ႔ စက္ေတြမွာ လိုုင္းတစ္လိုုင္းမွာ C အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္… Apple သမားမိုု႔ iDevice Schematics ထဲကအျခိဳ႕ကိုုတင္ျပထားပါတယ္… ေလ႔လာၾကည့္ပါ… အဲဒီထဲက တစ္ခုု ႏွစ္ခုု မရွိေတာ႔ယံုုနဲ႔ ဘာမွအက်ိဳးဆက္မရွိပါဘူး… ဒါဟာ Unpolarized C ကိုုသာဆိုုလိုုတာပါ… အေရာင္ကေတာ႔ မမွတ္မိခဲ႔ရင္ မွတ္မိေစခ်င္လိုု႔ အစကျပန္ဖတ္ပါ… *** Polarized C ေတြကေတာ႔ A ေတာင့္တဲ႔အတြက္ ဖယ္ထုုတ္လိုုက္ၿပီးျပန္မတပ္ရင္ အဲဒီလိုုင္းက ပါ၀ါငတ္ပါလိမ္႔မယ္… *** အဆင္မေျပပါဘူး… Polarized ဆိုရင္ Replace လုုပ္ကိုုလုုပ္ရပါမယ္… ဒါေၾကာင့္မိုု႔ ေရွာ႔ျဖစ္ၿပီး ပါ၀ါလိုုင္းမွာ V+ ေပ်ာက္ေနတဲ႔ျပႆနာအမ်ားအျပားကိုု မီတာတစ္လံုုး ဇာဂနာတစ္ေခ်ာင္းရွိရင္ေတာင္ အလြယ္တကူလုုပ္လိုု႔ရပါတယ္လိုု႔ Beginners မ်ားကိုု အားေပးစကားေျပာခ်င္ပါတယ္… ***

Capacitors မ်ား ပ်က္စီးမႈပံုုႏွစ္မ်ိဳး
1 - Beep Mode တြင္မီတာ၏ အနက္ေရာင္ႀကိဳးကိုု GND တြင္ေထာက္ၿပီး C ၏အစြန္းႏွစ္ဘက္လံုုးကိုု မီတာ၏အနီေရာင္ႀကိဳးျဖင့္ေထာက္တိုုင္းပါက ႏွစ္ဘက္လံုုးတြင္ Beep သံျမည္ျခင္း…
*** Shorted C လိုု႔ေခၚပါတယ္… အဲဒီေကာင္ shorted ျဖစ္ေနလိုု႔ အဲဒီလိုုင္းမွာရွိရမယ္႔ V+ ေပ်ာက္ေနတာပါ… ဖယ္ထုုတ္ရပါမယ္… အဲဒီလိုုင္းေပၚမွာရွိေနတဲ႔ IC Shorted ေၾကာင့္လည္း C မွာ shorted ျဖစ္တဲ႔ပံုုလာျပေနတာလည္းျဖစ္ႏိုုင္ပါတယ္… ဒါေပမယ္႔ C ကိုုသာအရင္ဦးစားေပးျဖဳတ္စစ္သင့္ပါတယ္… လိုုင္းတစ္လိုုင္းေပၚမွာ C တစ္လံုုး shorted ျဖစ္ရင္ အားလံုုးမွာ shorted ျဖစ္တဲ႔ပံုုေတြ႕ရပါမယ္… ဒါေပမယ္႔ တစ္လံုုး ႏွစ္လံုုးသာ အမွန္ shorted ျဖစ္ေနတာပါ… မွန္တဲ႔အလံုုးကိုုသာဖယ္ထုုတ္ၿပီး က်န္တာကိုုေတာ႔ျပန္တပ္သင့္ပါတယ္… Schematics ေပၚမွာ A အမ်ားဆံုုးထမ္းေဆာင္တဲ႔ C က Shorted ျဖစ္ႏိုုင္ေျခအမ်ားဆံုုးျဖစ္ပါတယ္… ဘယ္ဟာကစျဖဳတ္သင့္တယ္ဆိုုတာ ပံုုေသနည္းမရွိလိုု႔ ကံေကာင္းပါေစလိုု႔ပဲေျပာႏိုုင္ပါတယ္… ေနာက္တာပါ… ဒီစာကိုုဖတ္ေနသူအမ်ားစုုက Soldering Skill လိုု႔ေခၚတဲ႔ ခဲေဆာ္ႏိုုင္စြမ္းအသင့္တင့္ရွိၿပီးသားသူေတြျဖစ္သလိုု Beginner ေတြကလည္း Soldering Skill ရေအာင္အရင္လုုပ္သင့္ပါတယ္… ဒါဟာအေရးႀကီးဆံုုးပညာရပ္တစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ဘုုတ္အပ်က္တစ္ခုုေပၚက Packages ေတြကိုု ျဖဳတ္လိုုက္ တတ္လိုုက္လုုပ္ၿပီး အလြယ္တကူေလ႔က်င့္ႏိုုင္ေၾကာင္းအၾကံျပဳအပ္ပါတယ္…

2 - မီတာ၏ အနီ အနက္ႀကိဳးျဖင့္ C ၏အစြန္းႏွစ္ဖက္ကိုု အျပန္အလွန္တိုုင္းၾကည့္လ်ွင္ ႏွစ္ဘက္စလံုုး ohm တန္ဘိုုးျပေနတဲ႔ C ကလည္း Bad C လို႔သတ္မွတ္ႏိုုင္ပါတယ္…

ေကာင္းတဲ႔ C ကတိုုင္းၾကည့္ရင္ infinity *1--- ျပရပါမယ္
 Diode :

အေရးႀကီးတဲ႔ေကာင္အလွည့္ေရာက္လာပါၿပီ… ဒီေကာင္နဲ႔ပါတ္သတ္လိုု႔ကေတာ႔ သီအိုုရီေဘးထုုတ္လိုု႔မရႏိုုင္ပါ… ဒါေၾကာင့္မိုု႔ သူ႔အေၾကာင္းမေျပာခင္ First thing first လုုပ္ရေအာင္ပါ…

R နဲ႔ C အေၾကာင္းေျပာခဲ႔စဥ္ အေရးမႀကီးလိုု႔သတိမရခဲ႔ေပမယ္႔ Diodes ေတြအေၾကာင္းေျပာေတာ႔မယ္ဆိုုရင္ အေရးႀကီးတာက Polarity ပါ… ဒါေၾကာင့္မိုု႔ တိုုင္းတာစစ္ေဆးတဲ႔ေနရာမွာ သံုုးမယ္႔ သင့္မီတာမွာ တပ္ထားတဲ႔ အနီ အနက္ႀကိဳး ေနရာမွန္ရဲ႔လားအရင္ျပန္စစ္ရန္ျဖစ္ပါတယ္… မီတာအမ်ားစုုမွာ COM သိုု႔ GND သေကၤတပံုုပါတဲ႔အေပါက္က အနက္ေရာင္ႀကိဳးတပ္ရမွာပါ… ohm သေကၤတပါတဲ႔အေပါက္က အနီေရာင္ႀကိဳးတပ္ရမွာပါ… သင့္မီတာမွာ အျခားေနာက္ထပ္ ဘယ္ႏွစ္ေပါက္ရွိေနေန အခုုေျပာသမ်ွ "အစိတ္ပိုုင္းမ်ား စမ္းသပ္ျခင္း" အားလံုုးအတြက္ မီတာတိုုင္းရန္ COM ႏွင့္ ohm ႏွစ္ေပါက္သာအသံုုးျပဳပါမယ္… *** COM က အနက္ပါ *** /----------/ *** ohm က အနီပါ ***

Diode လိုု႔ေျပာတာနဲ႔ ပညာရွင္အားလံုုး Tricky Component ဆိုုၿပီး မ်က္စိကိုုျဖဲရသမ်ွျဖဲကာ ဘာအတြက္သံုုးထားတာလဲဆိုုတာဂရုုတစိုုက္ၾကည့္ရတဲ႔အထိ D ရဲ႕အလုုပ္လုုပ္ႏိုုင္တာေတြ ရႈပ္ေထြးမ်ားျပားပါတယ္… High Voltage Surges ကာကြယ္ရန္သံုုးတဲ႔ avalanche diodes ေတြ၊ Radio, TV recievers ေတြအတြက္ electrically tune လုုပ္ေပးတဲ႔ varctor diodes ေတြ၊ Radio Frequency Oscillations ေတြထုုတ္ေပးႏိုုင္တဲ႔ tunnel diodes, Gunn diodes, IMPATT(IMPact ionization Avalanche Transit-Time) diodes မ်ားအျပင္ က်ေနာ္တိုု႔ အခုုျမင္ေတြ႔ေနရတဲ႔ ေရာင္စံုု LED မီးလံုုးေလးေတြကလည္း Diodes ေတြပါပဲ…

Beginners ညီ…အစ္ကိုုမ်ား Diodes အေၾကာင္းနဲနဲျပဴးျပဲလိုုက္တာ ေၾကာက္သြားလား? မေၾကာက္ပါနဲ႔… က်ေနာ္လည္းအကုုန္မသိပါဘူး…

SMD Repairing မွာ D နဲ႔ပါတ္သတ္ၿပီး အဓိကမွတ္ရန္လိုုတာက ႏွစ္မ်ိဳးပဲရွိပါတယ္… အေပၚကေျပာခဲ႔တဲ႔ဟာေတြက စာေမးပြဲေျဖမယ္႔သူေတြအတြက္ပါ… သူတိုု႔စာက်က္ေနတဲ႔အခ်ိန္ က်ေနာ္တိုု႔ ေအာက္မွာဆက္ေျပာမယ္႔ Rectifier နဲ႔ Zener ႏွစ္မ်ိဳးအေၾကာင္းသိေအာင္လုုပ္ၿပီး ပိုုက္ဆံရွာၾကပါမယ္…

*** ဒီစကားက အေျခေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ပညာေရးနဲ႔ပါတ္သတ္ၿပီး ကိုုယ္႔ကိုုယ္ကိုု အားငယ္တတ္သူ ညီကိုုမ်ားအတြက္ အားေပးစကားျဖစ္ပါတယ္ … ေလ႔လာခ်င္သူေတြကိုု တားျမစ္တာမဟုုတ္ပါဘူး… ဘယ္အရာမဆိုု ေလ႔လာမွတ္သားတာမွားတယ္လိုု႔ က်ေနာ္ဆိုုလိုုခ်င္တာမဟုုတ္ပါဘူး ***

*** Diode ဆိုုတာနဲ႔ က်ေနာ္တိုု႔ ေရပိုုက္သြယ္ရာမွာသံုုးတဲ႔ "ခ်က္ဘား" အလုုပ္လုုပ္ပံုုကိုုအရင္ျမင္ေယာင္သင့္ပါတယ္… အဲဒီ ခ်က္ဘားက်ေနာ္တိုု႔ ဆားကစ္ဘုုတ္ေပၚေရာက္ေနတာပါ… ***

1 - Rectifier Diode :

ဒိုုင္အုုပ္တစ္လံုုးရဲ႕ ေယဘုုယ်အက်ဆံုုး လုုပ္ေဆာင္ခ်က္က Electric Current ကိုု လားရာတစ္ဘက္သိုု႔သာ စီးဆင္းေစျခင္းျဖစ္ပါတယ္… က်ေနာ္တိုု႔ ခ်က္ဘားကိုုပိုုက္မွာတပ္ထားပံုုကိုုၾကည့္ၿပီး ေရကမည္သည့္ဘက္ကိုုပဲ၀င္ၿပီး မည္သည့္ဘက္ကိုုျပန္မထြက္ႏိုုင္ဘူးဆိုုတာသိႏိုုင္သလိုု D တစ္လံုုးဘုုတ္ေပၚရွိေနပံုုၾကည့္ၿပီး ေရေနရာမွာ Electric Current ကိုုအစားထိုုးၾကည့္ကာ သိႏိုုင္ပါတယ္… အဲဒါကိုု diode's forward direction လိုု႔ေခၚပါတယ္… ခ်က္ဘားက ေရ၀င္လာတဲ႔ဘက္ကိုု ျပန္မထြက္ေအာင္တားေပးႏိုုင္သလိုု D ကလည္း Opposite Direction သိုု႔မဟုုတ္ (Reverse Direction) လိုု႔ေခၚတဲ႔ D ထဲစတင္၀င္လာတဲ႔ဘက္ကိုု Current ေျပာင္းျပန္ ျပန္မထြက္ႏိုုင္ေအာင္ တားဆီးေပးပါတယ္… Electric Current မွာ "+" နဲ႔ "-" ႏွစ္မ်ိဳးရွိတာျဖစ္တဲ႔အတြက္ D တစ္လံုုးဟာ Electric Current တစ္မ်ိဳးကိုုသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚတပ္ဆင္ထားတဲ႔အေပၚမူတည္ၿပီး စီးဆင္းေစမွာျဖစ္ပါတယ္… ဒီလိုုလုုပ္ႏိုုင္စြမ္းေၾကာင့္ Diodes ေတြကိုု AC မွ DC သိုု႔ Conversion လုုပ္တဲ႔ေနရာမွာ အသံုုးျပဳတယ္လိုု႔မွတ္သားထားရမွာျဖစ္ပါတယ္… ေနာက္ၿပီး Rectifier Diodes ေတြဟာ Radio Signals လိႈင္းအနိမ္႔အျမင့္ေတြကိုုလည္း စစ္ထုုတ္ေပးႏိုုင္ပါတယ္…
*** Mobile Platform မွာ Radio Wave/Radio Signal လိုု႔ေျပာလိုုက္ရင္ :
- All Cellular Transmission & Receiving (450MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz, WCDMA 2100MHz, CDMA-2000) စသည္ မိုုဘိုုင္းဖုုန္းဆက္သြယ္ေရးလိုုင္းမ်ား
- WiFi
- Bluetooth အားလံုုးႏွင့္ပါတ္သတ္တယ္ လိုု႔သတိရေစခ်င္ပါတယ္… ဒါေၾကာင့္ ဘုုတ္ေပၚက Raion Signal Processing လုုပ္တဲ႔ေနရာေတြမွာ Rectifier Diode ကိုုေတြ႔ရင္ လႈိင္းစစ္ထုုတ္ႏိုုင္တယ္ဆိုုတာေလးပါ ထည့္စဥ္းစားရန္လိုုအပ္ပါတယ္…

2 - Zener Diode :

စစ္ထုုတ္ျခင္း နဲ႔ လားရာတစ္ဘက္ ဆိုုတဲ႔ဒိုုင္အုုပ္အလုုပ္ကိုု သူလည္းလုုပ္ေပးပါတယ္… ဒါေပမယ္႔ Zener Diode မွာ
- breakdown voltage
- zener knee voltage
- zener voltage
- avalanche point
- peak inverse voltage
စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚတဲ႔ အျမင့္ဆံုုးခြင့္ျပဳတန္ဘိုးရွိပါတယ္… အဲဒီ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ အျမင့္ဆံုုးတန္ဘိုုးထက္ေက်ာ္ရင္ Forward ကိုုမသြားခိုုင္းဘဲ Reverse ျပန္ထြက္ခိုုင္းတာ သူ႔ထူးျခားခ်က္ပါ… ဥပမာ +17V ဇီနာဒိုုင္အုုပ္တစ္လံုုးဟာ Forward Direction ဘက္ကိုု +17V အထိသာ အျမင့္ဆံုုးစီးဆင္းေစမွာျဖစ္ၿပီး ေက်ာ္သမ်ွပမာဏကိုု Reverse Direction ဘက္ျပန္လႊတ္မွာျဖစ္ပါတယ္… ဒါေၾကာင့္သူ႔ကိုု Regulated V+(တစ္သတ္မွတ္တည္း) လိုုခ်င္တဲ႔ေနရာေတြမွာအသံုုးျပဳပါတယ္… အျမင့္ဆံုုးတန္ဘိုုးထက္နည္းလာရင္ေတာ႔ အဲဒီအတိုုင္းလႊတ္မွာပါ… သူ႔ထဲမွာေအာ္တိုုျမွင့္မေပးပါဘူး…

ဒီႏွစ္ခုုရဲ႕ Technical ဆိုုင္ရာလုုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုု ဒီေလာက္သိရင္ျပင္စားလိုု႔ရပါၿပီ… Rectifier Diode နဲ႔ Zener Diode တိုု႔ရဲ႔ Schematics Symbol ေတြကိုုပံုုမွာထည့္သြင္းထားပါတယ္… Package ပံုုေတြကေတာ႔ Apple မွာ ခပ္ဆင္ဆင္ေတြဘဲမိုု႔ အလံုုးပံုုၾကည့္မခြဲတတ္ပါ… ခြဲနည္းရွိရင္ က်ေနာ္လည္းသိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ား…

မွတ္ရန္အေရးႀကီးတာေတြပါ -

*** Diode ေတြဟာ Polarity Sensitive ေတြပါ… C လိုုမ်ိဳးမွားတပ္ရင္ သူ႔ဘာသူေလာင္သြားမွာမဟုုတ္ဘဲ သင္တပ္လိုုက္တဲ႔ Forward Direction အတိုုင္း Current ကိုုလႊတ္မွာျဖစ္ပါတယ္… အျခိဳ႕ေနရာေတြမွာ မွားတပ္မိရင္ မီးခိုုးလွလွေလးေတြ၊ အနံ႔ေမႊးေမႊးေလးေတြ ရႏိုုင္ေတြ႕ႏိုုင္ၿပီး မ်က္ရည္ပါထြက္လာႏိုုင္တဲ႔အတြက္ D ကိုုကိုုင္ရင္ Polarity ကိုု ေသခ်ာမွတ္ရန္ျဖစ္ပါတယ္…

*** Diode ေတြဟာ မရွိမျဖစ္လိုုတာျဖစ္တဲ႔အတြက္ Bad Diode ေတြ႔ရင္ Replace လုုပ္ကိုု လုုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္… Same Package ကိုုသာအစားထိုုးရမွာျဖစ္ပါတယ္…

*** ျဖဳတ္ခ်ိန္ ေမ႔ၿပီး မမွတ္မိရင္ မေပါ႕ဆဘဲ Schematics ကိုုျပန္ၾကည့္ၿပီး Polarity မွန္ေအာင္အရင္ၾကည့္ရပါမယ္… Schematics မရွိရင္ မွန္ဘီလူးေကာင္းေကာင္းနဲ႔ Printed Circuit လမ္းေၾကာင္းကိုု ေသခ်ာၾကည့္ၿပီး Polarity မွန္တာေသခ်ာမွ ခဲေဆာ္တတ္ဆင္ရန္ျဖစ္ပါတယ္...

Diodes မ်ားပ်က္စီးမႈပံုုစံသံုုးမ်ိဳး

1 - Beep Mode တြင္ Multimeter ၏ အနီ အနက္ ျဖင့္ အစြန္းႏွစ္ဘက္ကိုု အျပန္အလွန္တိုုင္းၾကည့္လ်ွင္ တိုုင္းတာမႈပံုုစံႏွစ္မ်ိဳးလံုုးတြင္ Beep သံထြက္ျခင္း…

2 - Diode တစ္လံုုးျပသင့္သည့္အတိုုင္း မီတာတြင္ တန္ဘိုုးျပသမႈမရွိျခင္း (ေကာင္းမြန္တဲ႔ D တစ္လံုုးဟာ မီတာအနီႀကိဳးကိုု D ရဲ႕ အေပါင္းဘက္၊ မီတာအနက္ႀကိဳးကိုု D ရဲ႕အႏႈတ္ဘက္ထိၿပီးတိုုင္းမယ္ဆိုုရင္ high ohm သိုု႔ infinity ျပသင့္ပါတယ္… အဲဒါကိုု ေျပာင္းျပန္ ျပန္တိုုင္းရင္ေတာ႔ 200-400 ohm ၾကားပမာဏကိုုသာျပသင့္ပါတယ္)

3 - အျပန္အလွန္တိုုင္းလ်ွင္ တူညီေသာ ohm value ကုုိသာျပသေနျခင္း

SMD Diodes ေတြရဲ႔ပံုုကိုု Polarity ပါခြဲျပထားပါတယ္… အေရးႀကီးေကာင္မိုု႔ ေသခ်ာစြာေလ႔လာမွတ္သားၾကေစလိုုပါတယ္
CPU, Digital Signal Processing, Embedded Systems & Digital Electronics

ေခါင္းစဥ္ၾကည့္ၿပီး ထေအာ္ၾကေတာ႔မည္... ေနၾကပါဦးဂ်ာ... ဒီပိုု႔စ္ေလးကိုု ၁ရက္ေန႔ကတည္းကတင္မလိုု႔ေရးထားၿပီး ကိုုယ္႔ဘာသာ မ်က္စိေနာက္ေအာင္လုုပ္ထားမိခဲ႔လိုု႔ ခ်ီတုုန္ခ်တုုန္ဖစ္ေနရတဲ႔အထဲ...

ဒီထဲမသိေသးသူေတြအတြက္ ဗဟုုသုုတေလးနည္းနည္းပါးပါးေပးႏိုုင္ေအာင္ အီလက္ထေရာနစ္ပိုုးေလးလည္း ဒီထက္ပိုုရြလာေအာင္ နည္းနည္းပိုုးသြင္းေပးခ်င္တာမိုု႔ အျမင္မကပ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေရးပါ႔မယ္ဂ်ာ... အေနာ္လည္း လုုပ္တတ္လိုု႔တင္တာဟုုတ္၀ူးဂ်ာ... ေက်နပ္ပီလား... အဲဒါမွ ေက်နပ္ေသး၀ူးဆိုုလည္း see more ႏွိပ္နဲ႔ေတာ႔ Video ေလးတစ္ခုုပဲၾကည့္ မီးေလးေတြေျပးတာခံစား အေၾကာေတြေလ်ာ႔သြားေအာင္လိုု႔ ... ဟီး... ခ်ိတ္ခ်ိဳးၾကနဲ႔... ခင္လိုု႔...

က်ေနာ္႔ ညီအစ္ကိုုေတြ (ေမ႔လိုု႔ ... ဦးေတြေရာ ဟိုုတေလာကမိတ္ဆက္တာေတြ႔လိုုက္တဲ႔ ညီမအပါ) အားလံုုးအတြက္ Processor တစ္လံုုးကိုုအသံုုးျပဳၿပီးေတာ႔ ဗီဒီယိုုထဲကထက္ ပိုုဆန္းၾကယ္တဲ႔ Dancing with Music LED Cube ေလးတစ္ခုု ၀ါသနာပါရင္ အပ်င္းေျပတည္ေဆာက္လိုု႔ရတဲ႔အေၾကာင္းေလး တင္ျပခ်င္လိုု႔ပါ... (မသိေသးသူမ်ားအတြက္ - အဲဒါႀကီးက အျမဲထည့္ေရးေနရတာနဲ႔ စာမ်ားလာပီ)

ပထမဦးစြာ မိုုဘိုုင္း Processors မ်ားအေၾကာင္းသိသေလာက္ေလးတင္ျပပါရေစ...
(မ်က္စိကလည္ ေညာင္နာနာ ခြင့္ေတာင္းေနတာေနာ္... ေအာ္ၾကနဲ႔)

1) ARM by ARM Holdings
===============
အဲဒီ ARM မ်ိဳးဆက္ CPU ေတြကိုု ARM Holdings ကမူပိုုင္ခြင့္ပိုုင္ဆိုုင္ၿပီးေတာ႔ က်ေနာ္တိုု႔ Mobile နယ္ပါယ္ေပၚမွာရွိတဲ႔ Consumer Electronics ထုုတ္ကုုန္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတာ္သင့္ရံုုအဆင့္စက္မ်ားမွ Apple ထုုတ္ ဗြက္ အိုုင္ စက္မ်ားအထိ အသံုုးျပဳလ်ွက္ရွိပါတယ္...

(2) Qualcomm Snapdragrons by Qualcomm Inc.
=============================
Features သြင္ျပင္လကၡဏာအရ ARM Coretex-A8 Core ႏွင့္ဆင္တူၿပီး ARMv7 ရဲ႕ instruction sets ေတြအေပၚအေျခံထားတဲ႔... ေနာက္တစ္ခုုက သီ၀ရီအရ Multimedia အသံုုးခ် SIMD(Single instruction, multiple data) လုုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားစြာသာလြန္ႏိုုင္တဲ႔ Snapdragon မ်ိဳးဆက္ Processors ေတြကိုေတာ႔ Qualcomm Inc. မွ ထုုတ္လုုပ္ပါတယ္... အဲဒီ Snapdragon CPU ေတြကိုု Sony, Google, NOKIA, (အမငီး နဲနဲထင္လိုု႔ အမ်ားႀကီးပဲ အဲဒီထဲမွာသြားၾကည့္)
"http://www.qualcomm.com/snapdragon/smartphones/finder"
အဲဒီဖုုန္းေတြမွာ အသံုုးျပဳတာေတြ႔ရပါတယ္... ဟူး... Snapdragron မ်ိဳးဆက္ CPU ေတြမွာ 720p, 1080p စတဲ႔ HD Video ကိုု native decode လုုပ္ေပးႏိုုင္တဲ႔ ဆားကစ္အပိုုင္းနဲ႔အတူ GPU နည္းပညာေတြတစ္ပါတည္းေပါင္းစပ္ပါ၀င္လာတဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ SoC(System on Chip) လိုု႔လည္းေခၚဆိုုပါတယ္...

(3) Tegra by Nvidia Corporation
===================
ေနာက္ထပ္ SoC Processor တစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ႔ Tegra မ်ိဳးဆက္ SoC ေတြကိုု Nvidia Corporation မွ ထုုတ္လုုပ္ၿပီး... ARM architecture central processing unit (CPU), graphics processing unit (GPU), northbridge, southbridge, ႏွင့္ memory controller ေတြအားလံုုးကိုု တစ္ပါတည္းေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္... Tegra CPU ေတြကိုု Audio နဲ႔ Video playing အတြက္ ပါ၀ါစားသံုုးမႈအနည္းဆံုုးမွာ အျမင့္ဆံုုးစြမ္းရည္ရေအာင္ Nvidia မွ အထူးျပဳအာရံုုစိုုက္ထုုတ္လုုပ္တယ္လိုု႔ ေလ႔လာေတြ႕ရွိရပါတယ္...

Tegra CPU အသံုုးျပဳ Tablets ေတြကိုုေအာက္ပါလင့္မွာေတြ႕ႏိုုင္ၿပီး-
http://www.nvidia.com/object/tegra-supertablets.html

Tegra CPU အသံုုးျပဳ Phones ေတြကိုုေတာ႔ေအာက္ပါလင့္မွာ ေလ႔လာႏိုုင္ပါတယ္...
http://www.nvidia.com/object/tegra-superphones.html

(4) Exynos by Samsung Electronics
=====================
ARM-based System-on-Chips (SoCs) ေနာက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး Samsung Electronics မွ ARM နည္းပညာကိုု လုုိင္စင္ခံၿပီး ကိုုယ္ပိုုင္နည္းပညာမ်ားေပါင္းစပ္ထုုတ္လုုပ္ပါတယ္... SoC ဆိုုတဲ႔အတိုုင္း က်ေနာ္တိုု႔သိၿပီးျဖစ္သလိုု CPU လုုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔အတူ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္တဲ႔ natively အေထာက္ပံ႔ေပးႏိုုင္တာေတြကေတာ႔ USB 3.0 supporting, SATA 3 တိုု႔အျပင္ ထူးျခားတဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္မႈအေနနဲ႔ 1080p Full HD Video ကိုု 60 fps နဲ႔ decode လုုပ္ေနခ်ိန္မွာ တစ္ျပိဳင္နက္တည္း QXGA (2560x1600) Mibile Display Screen, HDMI မွတစ္ဆင့္ 1080p အရည္အေသြးနဲ႔ external display ထံ အရုုပ္ ႏွင့္ အသံ အရည္ေသြးထူးျခားေကာင္းမြန္စြာ ထုုတ္ေပးႏိုုင္တယ္လိုု႔သိရပါတယ္... (ညင္ကပ္ထွာ)

SoC Processor - Exynos ကိုုအသံုုးျပဳတဲ႔ consumer electronics စက္ေတြကိုု ေအာက္ကလင့္မွာ ေတြ႕ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္...
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/Exynos/blog.html#VoicesOpenList

(5) Atom by Intel Corporation
==================
ေနာက္ဆံုုး CPU အျဖစ္ Atom ကိုု တင္ျပခ်င္ၿပီး သုု႔ကိုု Intel Corporation မွာတည္ေဆာက္ျဖန္႔ခ်ိပါတယ္ Intel 64 (x86-64) CPUs နည္းပညာေတြဆီကေန ဒါရိုုက္ဆင္းသက္လာတဲ႔မ်ိဳးဆက္ျဖစ္ျပီး ပါ၀ါစားသံုုးမႈမွာ ultra-low-voltage ျဖစ္တဲ႔အတြက္ Atom CPU ေတြကိုု netbooks, nettops, embedded applications ranging from health care to advanced robotics, နဲ႔ mobile Internet devices (MIDs) ေတြမွာ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္အသံုုးျပဳပါတယ္... မိုုဘိုုင္းဖုုန္း - တက္ဘလက္ နယ္ပါယ္မွာေတာ႔ x86-64 နည္းပညာရဲ႕ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္မွာ အႏႈတ္ဘက္ျပႆနာအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ တြင္က်ယ္စြာသံုုးစြဲမႈမေတြ႔ရေသးလိုု႔ (ထင္ပါတယ္) *** ထင္ပါတယ္ လိုု႔မထည့္ရင္ ဂြမ္းတတ္သည္ ***

ေရးခ်င္တာက ခုုမွစတာ...

က်ေနာ္တိုု႔လုုပ္ၾကည့္ၾကမယ့္ Project ေလးကိုုေတာ႔ ေဖၚျပခဲ႔ျပီးတဲ႔ CPU ေတြနဲ႔ မတူတဲ႔ Embedded System ေတြမွာအသံုုးျပဳတဲ႔ Microcontroller ဆိုုတဲ႔ CPU တစ္မ်ိဳးကိုုအသံုုးခ် လုုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္...

Embedded System ဆိုုတာ mechnical သိုု႔ electrical စနစ္တစ္ခုုအတြက္ သီးသန္႔လုုပ္ေဆာင္ဖိုု႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ႔ ကြန္ျပဴတာစနစ္လိုု႔ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုုႏိုုင္ပါတယ္...
- Universal Serial Bus (USB) Chips ေတြ...
- Multi Media Cards (SD Cards, Compact Flash အစရွိတာေတြရဲ႕ Chips ေတြ)
- Networks: Ethernet, LonWorks, အစရွိတာေတြရဲ႕ Chipset ေတြအျပင္
- က်ေနာ္တိုု႔အသံုုးျပဳေနတဲ႔ Box ေတြမွာေတြ႔ႏိုုင္ေသာ Debugging Port ေတြျဖစ္သည့္ JTAG, ISP, ICSP, BDM Port, BITP, and DP9 ports... အစရွိတာေတြဟာ (သိျပီးျဖစ္တဲ႔အတိုုင္း ဟီးးး) Embedded System ေတြပါ...

Microcontroller တစ္ခါတစ္ရံ µC, uC or MCU လိုု႔ အတိုုေကာက္ျပေဖၚျပတတ္တဲ႔ အဲဒီတြက္ခ်က္ေရး Chip ေလးဟာ single integrated circuit အိုုင္စီေလးတစ္ခုုျဖစ္ျပီး processor core တစ္ခုုႏွင့္အတူ memory, programmable input/output အပိုုင္းေတြပါ၀င္တဲ႔အတြက္ ကြန္ျပဴတာငယ္ေလးလိုု႔ တင္စားေခၚေ၀ၚႏိုုင္ပါတယ္...

ဒီေလာက္ဆိုု ေအာက္ကဟာေတြဆက္နားလည္ေလာက္ျပီမိုု႔ အဆံုုးသတ္ကိုု ဆက္ၾကရေအာင္ပါခင္ညာ...

က်ေနာ္႔လိုုပဲ ဒီမွာရွိတဲ႔ အီလက္ထေရာနစ္ပိုုးရွိသူမ်ားစြာဟာ LED မီးေျပးဆားကစ္ေတြ... Power Transistor Amplifier ဆားကစ္ေတြ... ျခင္ေျပးစက္ကေလးေတြ အစရွိသျဖင့္ မ်ိဳးစံုုတည္ေဆာက္ၿပီး Sony Combined Audio Player ႀကီးေဘးခ်ၿပီး ကိုုယ္လုုပ္ထားတဲ႔ ပံုုပ်က္ပန္းပ်က္ အသံခ်ဲ႕စက္ေလးမွ သီခ်င္းသံကိုု အရသာခံနားေထာင္ခဲ႔ဘူးတဲ႔ လူေတြခ်ည္းလိုု႔ထင္မိလိုု႔ ဒါေလးကိုု New Year အမွတ္တယအျဖစ္ (eMMC အပန္းေျပ) တင္ဆက္တာျဖစ္ပါတယ္...

ဒီေနရာမွာ Digital Electronics နဲ႔ Computer Programming စပ္ဆက္အသံုုးခ်မႈေလးလည္း ပါတဲ႔အတြက္ စိတ္၀င္စားစရာေလးပါ...

မူရင္းအသိပညာျဖန္႔ေ၀သူက နာမည္ႀကီး Open Source Programmer ျဖစ္တဲ႔ Asher Glick ျဖစ္ပါတယ္...

သူ႔ရဲ႕ အေျခခံ Cube LED Project ေလးကိုုလုုပ္မွာပါ...
http://aglick.com/charliecube.html အဲဒီလင့္မွာေလ႔လာပါခင္ဗ်ာ...

လုုပ္လိုု႔လြယ္ကူေအာင္ ရွယ္ရွင္းျပထားပါတယ္...

သံုုးမယ္႔ Embedded System က Microcontroller ေလာကမွာ နာမည္ႀကီး Amtel ရဲ႕ ATmega328 မ်ိဳးဆက္ Chip ကိုုပါ...

တကယ္တည္ေဆာက္ေတာ႔...
အာရံုုေနာက္သက္သာတဲ႔ Atmega32u4 Breakout Board ကိုုသံုုးသြားပါတယ္...

ဒီေအာက္ကေနရာေတြမွာ Atmega32u4 Breakout Board ကိုု၀ယ္လိုု႔ရပါတယ္...
၁ = http://www.robotshop.com/en/adafruit-atmega32u4-breakout-board.html

၂ = http://www.adafruit.com/products/296

၃ = http://www.ebay.com/itm/EWS-ATmega32U4-Breakout-Board-/251192714781?pt=LH_DefaultDomain_0&var&hash=item3a7c40a61d

အဲဒီ Microtroller Processing Chip ေလးကိုု ကြန္ျပဴတာမွ ပရိုုဂရမ္ထည့္ဖိုု႔အတြက္ အသံုုးျပဳရမွာကေတာ႔ Arduino Leonardo ATmega32u4 ဆိုုတဲ႔ Development Board ေလးနဲ႔လုုပ္ရမွာပါ...

Programmer Board ေလးကိုု ေအာက္ကလင့္ေတြမွာ ၀ယ္လိုု႔ရပါတယ္...

၁ = http://www.adafruit.com/products/849

၂ = http://www.ebay.com/itm/Mega-2560-ATmega2560-16AU-Board-Arduino-compatible-Free-USB-Cable-Funduino-/110956290155

၃ = http://www.mouser.com/ProductDetail/Arduino/A000067/?qs=sGAEpiMZZMt0re6d%252b2Rx9v%252bc%252bQEIaOW9
*** ေမာက္ဆာကေတာ႔ အေနာ္ အိုုင္ဖုုန္းေရာင္းသလိုု အျမဲေစ်းႀကီးပါတယ္ (ေၾကျငာ) ***

ေအာက္ကလင့္ေလးကေတာ႔ အရွာဂလစ္ ဆီမွာမပါလိုု႔ အေနာ္ရွာထည့္ေပးထားတာပါ...
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard
ကြန္ျပဴတာနဲ႔ ခ်ိတ္ၿပီး ပရိုုဂရမ္သြင္းပံုုသြင္းနည္းေတြပါ...

http://forum.arduino.cc/ ကေတာ႔ သူ႔ဖိုုရမ္ပါ... အဲဒါကိုု Arduino လိုု႔ေခၚၿပီး တစ္ကမၻာလံုုး အီလက္ထေရာက္နစ္ ခေရဇီ(ရူးလိုု႔ မေရးခ်င္လိုု႔) မ်ား အစြမ္းျပလ်ွက္ရွိပ္တယ္...

အဲဒါ အိုုေကရင္ 7x7x7 ေလးဆက္လိုု႔ရပါတယ္...

၀ယ္ရမယ့္ဟာေတြ၀ယ္ေပးႏိုုင္ပါတယ္... ျပထားတဲ႔ေစ်းကိုု သယ္ခ 5$ ေပးရပါတယ္...

Steven Winchester တိုု႔ဆီမွာလည္း ေမးၾကည့္ႏိုုင္ပါတယ္...

၂၀၁၄ မွာ အားလံုုး အာရံုုေနာက္သက္သာၿပီး(ဟိ) လုုပ္ငန္းကိုုင္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေအာင္ျမင္တိုုးတက္ၾကပါေစ...

ထူးခၽြန္ထက္ျမတ္သည့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသား အီလက္ထေရာနစ္ပညာရွင္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားစြာေပၚထြက္လာပါေစ...Ko Htut
AiKON GROUP
CPU, Digital Signal Processing, Embedded Systems & Digital Electronics ေခါင္းစဥ္ၾကည့္ၿပီး ထေအာ္ၾကေတာ႔မည္... ေနၾကပါဦးဂ်ာ... ဒီပိုု႔စ္ေလးကိုု ၁ရက္ေန႔ကတည္းကတင္မလိုု႔ေရးထားၿပီး ကိုုယ္႔ဘာသာ မ်က္စိေနာက္ေအာင္လုုပ္ထားမိခဲ႔လိုု႔ ခ်ီတုုန္ခ်တုုန္ဖစ္ေနရတဲ႔အထဲ... ဒီထဲမသိေသးသူေတြအတြက္ ဗဟုုသုုတေလးနည္းနည္းပါးပါးေပးႏိုုင္ေအာင္ အီလက္ထေရာနစ္ပိုုးေလးလည္း ဒီထက္ပိုုရြလာေအာင္ နည္းနည္းပိုုးသြင္းေပးခ်င္တာမိုု႔ အျမင္မကပ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေရးပါ႔မယ္ဂ်ာ... အေနာ္လည္း လုုပ္တတ္လိုု႔တင္တာဟုုတ္၀ူးဂ်ာ... ေက်နပ္ပီလား... အဲဒါမွ ေက်နပ္ေသး၀ူးဆိုုလည္း see more ႏွိပ္နဲ႔ေတာ႔ Video ေလးတစ္ခုုပဲၾကည့္ မီးေလးေတြေျပးတာခံစား အေၾကာေတြေလ်ာ႔သြားေအာင္လိုု႔ ... ဟီး... ခ်ိတ္ခ်ိဳးၾကနဲ႔... ခင္လိုု႔... က်ေနာ္႔ ညီအစ္ကိုုေတြ (ေမ႔လိုု႔ ... ဦးေတြေရာ ဟိုုတေလာကမိတ္ဆက္တာေတြ႔လိုုက္တဲ႔ ညီမအပါ) အားလံုုးအတြက္ Processor တစ္လံုုးကိုုအသံုုးျပဳၿပီးေတာ႔ ဗီဒီယိုုထဲကထက္ ပိုုဆန္းၾကယ္တဲ႔ Dancing with Music LED Cube ေလးတစ္ခုု ၀ါသနာပါရင္ အပ်င္းေျပတည္ေဆာက္လိုု႔ရတဲ႔အေၾကာင္းေလး တင္ျပခ်င္လိုု႔ပါ... (မသိေသးသူမ်ားအတြက္ - အဲဒါႀကီးက အျမဲထည့္ေရးေနရတာနဲ႔ စာမ်ားလာပီ) ပထမဦးစြာ မိုုဘိုုင္း Processors မ်ားအေၾကာင္းသိသေလာက္ေလးတင္ျပပါရေစ... (မ်က္စိကလည္ ေညာင္နာနာ ခြင့္ေတာင္းေနတာေနာ္... ေအာ္ၾကနဲ႔) 1) ARM by ARM Holdings =============== အဲဒီ ARM မ်ိဳးဆက္ CPU ေတြကိုု ARM Holdings ကမူပိုုင္ခြင့္ပိုုင္ဆိုုင္ၿပီးေတာ႔ က်ေနာ္တိုု႔ Mobile နယ္ပါယ္ေပၚမွာရွိတဲ႔ Consumer Electronics ထုုတ္ကုုန္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတာ္သင့္ရံုုအဆင့္စက္မ်ားမွ Apple ထုုတ္ ဗြက္ အိုုင္ စက္မ်ားအထိ အသံုုးျပဳလ်ွက္ရွိပါတယ္... 2) Qualcomm Snapdragrons by Qualcomm Inc. ============================= Features သြင္ျပင္လကၡဏာအရ ARM Coretex-A8 Core ႏွင့္ဆင္တူၿပီး ARMv7 ရဲ႕ instruction sets ေတြအေပၚအေျခံထားတဲ႔... ေနာက္တစ္ခုုက သီ၀ရီအရ Multimedia အသံုုးခ် SIMD(Single instruction, multiple data) လုုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားစြာသာလြန္ႏိုုင္တဲ႔ Snapdragon မ်ိဳးဆက္ Processors ေတြကိုေတာ႔ Qualcomm Inc. မွ ထုုတ္လုုပ္ပါတယ္... အဲဒီ Snapdragon CPU ေတြကိုု Sony, Google, NOKIA, (အမငီး နဲနဲထင္လိုု႔ အမ်ားႀကီးပဲ အဲဒီထဲမွာသြားၾကည့္) "http://www.qualcomm.com/snapdragon/smartphones/finder" အဲဒီဖုုန္းေတြမွာ အသံုုးျပဳတာေတြ႔ရပါတယ္... ဟူး... Snapdragron မ်ိဳးဆက္ CPU ေတြမွာ 720p, 1080p စတဲ႔ HD Video ကိုု native decode လုုပ္ေပးႏိုုင္တဲ႔ ဆားကစ္အပိုုင္းနဲ႔အတူ GPU နည္းပညာေတြတစ္ပါတည္းေပါင္းစပ္ပါ၀င္လာတဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ SoC(System on Chip) လိုု႔လည္းေခၚဆိုုပါတယ္... 3) Tegra by Nvidia Corporation =================== ေနာက္ထပ္ SoC Processor တစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ႔ Tegra မ်ိဳးဆက္ SoC ေတြကိုု Nvidia Corporation မွ ထုုတ္လုုပ္ၿပီး... ARM architecture central processing unit (CPU), graphics processing unit (GPU), northbridge, southbridge, ႏွင့္ memory controller ေတြအားလံုုးကိုု တစ္ပါတည္းေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္... Tegra CPU ေတြကိုု Audio နဲ႔ Video playing အတြက္ ပါ၀ါစားသံုုးမႈအနည္းဆံုုးမွာ အျမင့္ဆံုုးစြမ္းရည္ရေအာင္ Nvidia မွ အထူးျပဳအာရံုုစိုုက္ထုုတ္လုုပ္တယ္လိုု႔ ေလ႔လာေတြ႕ရွိရပါတယ္... Tegra CPU အသံုုးျပဳ Tablets ေတြကိုုေအာက္ပါလင့္မွာေတြ႕ႏိုုင္ၿပီး- http://www.nvidia.com/object/tegra-supertablets.html Tegra CPU အသံုုးျပဳ Phones ေတြကိုုေတာ႔ေအာက္ပါလင့္မွာ ေလ႔လာႏိုုင္ပါတယ္... http://www.nvidia.com/object/tegra-superphones.html 4) Exynos by Samsung Electronics ===================== ARM-based System-on-Chips (SoCs) ေနာက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး Samsung Electronics မွ ARM နည္းပညာကိုု လုုိင္စင္ခံၿပီး ကိုုယ္ပိုုင္နည္းပညာမ်ားေပါင္းစပ္ထုုတ္လုုပ္ပါတယ္... SoC ဆိုုတဲ႔အတိုုင္း က်ေနာ္တိုု႔သိၿပီးျဖစ္သလိုု CPU လုုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔အတူ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္တဲ႔ natively အေထာက္ပံ႔ေပးႏိုုင္တာေတြကေတာ႔ USB 3.0 supporting, SATA 3 တိုု႔အျပင္ ထူးျခားတဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္မႈအေနနဲ႔ 1080p Full HD Video ကိုု 60 fps နဲ႔ decode လုုပ္ေနခ်ိန္မွာ တစ္ျပိဳင္နက္တည္း QXGA (2560x1600) Mibile Display Screen, HDMI မွတစ္ဆင့္ 1080p အရည္အေသြးနဲ႔ external display ထံ အရုုပ္ ႏွင့္ အသံ အရည္ေသြးထူးျခားေကာင္းမြန္စြာ ထုုတ္ေပးႏိုုင္တယ္လိုု႔သိရပါတယ္... (ညင္ကပ္ထွာ) SoC Processor - Exynos ကိုုအသံုုးျပဳတဲ႔ consumer electronics စက္ေတြကိုု ေအာက္ကလင့္မွာ ေတြ႕ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္... http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/Exynos/blog.html#VoicesOpenList 5) Atom by Intel Corporation ================== ေနာက္ဆံုုး CPU အျဖစ္ Atom ကိုု တင္ျပခ်င္ၿပီး သုု႔ကိုု Intel Corporation မွာတည္ေဆာက္ျဖန္႔ခ်ိပါတယ္ Intel 64 (x86-64) CPUs နည္းပညာေတြဆီကေန ဒါရိုုက္ဆင္းသက္လာတဲ႔မ်ိဳးဆက္ျဖစ္ျပီး ပါ၀ါစားသံုုးမႈမွာ ultra-low-voltage ျဖစ္တဲ႔အတြက္ Atom CPU ေတြကိုု netbooks, nettops, embedded applications ranging from health care to advanced robotics, နဲ႔ mobile Internet devices (MIDs) ေတြမွာ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္အသံုုးျပဳပါတယ္... မိုုဘိုုင္းဖုုန္း - တက္ဘလက္ နယ္ပါယ္မွာေတာ႔ x86-64 နည္းပညာရဲ႕ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္မွာ အႏႈတ္ဘက္ျပႆနာအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ တြင္က်ယ္စြာသံုုးစြဲမႈမေတြ႔ရေသးလိုု႔ (ထင္ပါတယ္) *** ထင္ပါတယ္ လိုု႔မထည့္ရင္ ဂြမ္းတတ္သည္ *** ေရးခ်င္တာက ခုုမွစတာ... က်ေနာ္တိုု႔လုုပ္ၾကည့္ၾကမယ့္ Project ေလးကိုုေတာ႔ ေဖၚျပခဲ႔ျပီးတဲ႔ CPU ေတြနဲ႔ မတူတဲ႔ Embedded System ေတြမွာအသံုုးျပဳတဲ႔ Microcontroller ဆိုုတဲ႔ CPU တစ္မ်ိဳးကိုုအသံုုးခ် လုုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္... Embedded System ဆိုုတာ mechnical သိုု႔ electrical စနစ္တစ္ခုုအတြက္ သီးသန္႔လုုပ္ေဆာင္ဖိုု႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ႔ ကြန္ျပဴတာစနစ္လိုု႔ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုုႏိုုင္ပါတယ္... - Universal Serial Bus (USB) Chips ေတြ... - Multi Media Cards (SD Cards, Compact Flash အစရွိတာေတြရဲ႕ Chips ေတြ) - Networks: Ethernet, LonWorks, အစရွိတာေတြရဲ႕ Chipset ေတြအျပင္ - က်ေနာ္တိုု႔အသံုုးျပဳေနတဲ႔ Box ေတြမွာေတြ႔ႏိုုင္ေသာ Debugging Port ေတြျဖစ္သည့္ JTAG, ISP, ICSP, BDM Port, BITP, and DP9 ports... အစရွိတာေတြဟာ (သိျပီးျဖစ္တဲ႔အတိုုင္း ဟီးးး) Embedded System ေတြပါ... Microcontroller တစ္ခါတစ္ရံ µC, uC or MCU လိုု႔ အတိုုေကာက္ျပေဖၚျပတတ္တဲ႔ အဲဒီတြက္ခ်က္ေရး Chip ေလးဟာ single integrated circuit အိုုင္စီေလးတစ္ခုုျဖစ္ျပီး processor core တစ္ခုုႏွင့္အတူ memory, programmable input/output အပိုုင္းေတြပါ၀င္တဲ႔အတြက္ ကြန္ျပဴတာငယ္ေလးလိုု႔ တင္စားေခၚေ၀ၚႏိုုင္ပါတယ္... ဒီေလာက္ဆိုု ေအာက္ကဟာေတြဆက္နားလည္ေလာက္ျပီမိုု႔ အဆံုုးသတ္ကိုု ဆက္ၾကရေအာင္ပါခင္ညာ... က်ေနာ္႔လိုုပဲ ဒီမွာရွိတဲ႔ အီလက္ထေရာနစ္ပိုုးရွိသူမ်ားစြာဟာ LED မီးေျပးဆားကစ္ေတြ... Power Transistor Amplifier ဆားကစ္ေတြ... ျခင္ေျပးစက္ကေလးေတြ အစရွိသျဖင့္ မ်ိဳးစံုုတည္ေဆာက္ၿပီး Sony Combined Audio Player ႀကီးေဘးခ်ၿပီး ကိုုယ္လုုပ္ထားတဲ႔ ပံုုပ်က္ပန္းပ်က္ အသံခ်ဲ႕စက္ေလးမွ သီခ်င္းသံကိုု အရသာခံနားေထာင္ခဲ႔ဘူးတဲ႔ လူေတြခ်ည္းလိုု႔ထင္မိလိုု႔ ဒါေလးကိုု New Year အမွတ္တယအျဖစ္ (eMMC အပန္းေျပ) တင္ဆက္တာျဖစ္ပါတယ္... ဒီေနရာမွာ Digital Electronics နဲ႔ Computer Programming စပ္ဆက္အသံုုးခ်မႈေလးလည္း ပါတဲ႔အတြက္ စိတ္၀င္စားစရာေလးပါ... မူရင္းအသိပညာျဖန္႔ေ၀သူက နာမည္ႀကီး Open Source Programmer ျဖစ္တဲ႔ Asher Glick ျဖစ္ပါတယ္... သူ႔ရဲ႕ အေျခခံ Cube LED Project ေလးကိုုလုုပ္မွာပါ... http://aglick.com/charliecube.html အဲဒီလင့္မွာေလ႔လာပါခင္ဗ်ာ... လုုပ္လိုု႔လြယ္ကူေအာင္ ရွယ္ရွင္းျပထားပါတယ္... သံုုးမယ္႔ Embedded System က Microcontroller ေလာကမွာ နာမည္ႀကီး Amtel ရဲ႕ ATmega328 မ်ိဳးဆက္ Chip ကိုုပါ... တကယ္တည္ေဆာက္ေတာ႔... အာရံုုေနာက္သက္သာတဲ႔ Atmega32u4 Breakout Board ကိုုသံုုးသြားပါတယ္... ဒီေအာက္ကေနရာေတြမွာ Atmega32u4 Breakout Board ကိုု၀ယ္လိုု႔ရပါတယ္... ၁ = http://www.robotshop.com/en/adafruit-atmega32u4-breakout-board.html ၂ = http://www.adafruit.com/products/296 ၃ = http://www.ebay.com/itm/EWS-ATmega32U4-Breakout-Board-/251192714781?pt=LH_DefaultDomain_0&var&hash=item3a7c40a61d အဲဒီ Microtroller Processing Chip ေလးကိုု ကြန္ျပဴတာမွ ပရိုုဂရမ္ထည့္ဖိုု႔အတြက္ အသံုုးျပဳရမွာကေတာ႔ Arduino Leonardo ATmega32u4 ဆိုုတဲ႔ Development Board ေလးနဲ႔လုုပ္ရမွာပါ... Programmer Board ေလးကိုု ေအာက္ကလင့္ေတြမွာ ၀ယ္လိုု႔ရပါတယ္... ၁ = http://www.adafruit.com/products/849 ၂ = http://www.ebay.com/itm/Mega-2560-ATmega2560-16AU-Board-Arduino-compatible-Free-USB-Cable-Funduino-/110956290155 ၃ = http://www.mouser.com/ProductDetail/Arduino/A000067/?qs=sGAEpiMZZMt0re6d%252b2Rx9v%252bc%252bQEIaOW9 *** ေမာက္ဆာကေတာ႔ အေနာ္ အိုုင္ဖုုန္းေရာင္းသလိုု အျမဲေစ်းႀကီးပါတယ္ (ေၾကျငာ) *** ေအာက္ကလင့္ေလးကေတာ႔ အရွာဂလစ္ ဆီမွာမပါလိုု႔ အေနာ္ရွာထည့္ေပးထားတာပါ... http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard ကြန္ျပဴတာနဲ႔ ခ်ိတ္ၿပီး ပရိုုဂရမ္သြင္းပံုုသြင္းနည္းေတြပါ... http://forum.arduino.cc/ ကေတာ႔ သူ႔ဖိုုရမ္ပါ... အဲဒါကိုု Arduino လိုု႔ေခၚၿပီး တစ္ကမၻာလံုုး အီလက္ထေရာက္နစ္ ခေရဇီ(ရူးလိုု႔ မေရးခ်င္လိုု႔) မ်ား အစြမ္းျပလ်ွက္ရွိပ္တယ္... အဲဒါ အိုုေကရင္ 7x7x7 ေလးဆက္လိုု႔ရပါတယ္... ၀ယ္ရမယ့္ဟာေတြ၀ယ္ေပးႏိုုင္ပါတယ္... ျပထားတဲ႔ေစ်းကိုု သယ္ခ 5$ ေပးရပါတယ္... Steven Winchester တိုု႔ဆီမွာလည္း ေမးၾကည့္ႏိုုင္ပါတယ္... ၂၀၁၄ မွာ အားလံုုး အာရံုုေနာက္သက္သာၿပီး(ဟိ) လုုပ္ငန္းကိုုင္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေအာင္ျမင္တိုုးတက္ၾကပါေစ... ထူးခၽြန္ထက္ျမတ္သည့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသား အီလက္ထေရာနစ္ပညာရွင္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားစြာေပၚထြက္လာပါေစ….
 Ko Htut AiKON GROUP
Credit to Aikon Ko Htut 1 & Sniper Ko Htut 2….
pdf=ဒီမွာ ႏွိပ္ပါ
ေက်ာ္ေဇၿမင့္

No comments:

Post a Comment