ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ AJ Phone 2 ဖုန္းဆိုင္ Sales & Service Center

Saturday, July 13, 2013

အသံုးဝင္ ဝင္းဒုိး ေရွာ့ကတ္ကီး တစ္ရာေက်ာ္


အခုမွ်ေ၀ေပးလိုက္တာေလးကေတာ့ လူတိုင္းသိထားသင့္ပါတယ္။ ျပီေတာ့ တကယ့္ကို အသံုးတည့္တဲ႕အ တြက္ ထပ္ဆင့္မွ်ေ၀ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ Shortcuts Key ေတြဟာ အေတာ္ေလးကိုအသံုးတည့္ပါတယ္။ Shortcut Keys ေတြကေတာ့ တစ္ရာမကပါဘူး တစ္ရာေက်ာ္ပါတယ္။ အဲဒီ Shortcut Key ေတြကိုအားတဲ႕ အခ်ိန္ က်မွ ဖတ္ႏိုင္ေအာင္ေဒါင္း ယူထားႏုိင္ဖို႕အတြက္။ Notepad ထဲမွာ ထည့္ေရးေပးထားပါတယ္ဗ်ာ။ ဒီအတိုင္ဘဲ ဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္မွာ ေရးေပးထားပါတယ္ဗ်ာ။

**  Step-1.ေအာက္က Download Button ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ  
**  Step-2. "5sec". ေလာက္ေစာင္႕ေပးပါ။

**  Step-3. "  << SKIP AD >>   ".ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
**  Step-4. Download Link က်လာပါလိမ္႕မယ္။
**  အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။Keyboard Shortcuts (Microsoft Windows)

1. CTRL+C (Copy)
2. CTRL+X (Cut)
3. CTRL+V (Paste)
4. CTRL+Z (Undo)
5. DELETE (Delete)

6. SHIFT+DELETE (Delete the selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin)

7. CTRL while dragging an item (Copy the selected item)

8. CTRL+SHIFT while dragging an item (Create a shortcut to the selected item)

9. F2 key (Rename the selected item)

10. CTRL+RIGHT ARROW (Move the insertion point to the beginning of the next word)

11. CTRL+LEFT ARROW (Move the insertion point to the beginning of the previous word)

12. CTRL+DOWN ARROW (Move the insertion point to the beginning of the next paragraph)

13. CTRL+UP ARROW (Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph)

14. CTRL+SHIFT with any of the arrow keys (Highlight a block of text)
SHIFT with any of the arrow keys (Select more than one item in a window or on the desktop, or select text in a document)

15. CTRL+A (Select all)

16. F3 key (Search for a file or a folder)

17. ALT+ENTER (View the properties for the selected item)

18. ALT+F4 (Close the active item, or quit the active program)

19. ALT+ENTER (Display the properties of the selected object)

20. ALT+SPACEBAR (Open the shortcut menu for the active window)

21. CTRL+F4 (Close the active document in programs that enable you to have multiple documents opensimultaneously)

22. ALT+TAB (Switch between the open items)
23. ALT+ESC (Cycle through items in the order that they had been opened)

24. F6 key (Cycle through the screen elements in a window or on the desktop)

25. F4 key (Display the Address bar list in My Computer or Windows Explorer)

26. SHIFT+F10 (Display the shortcut menu for the selected item)
27. ALT+SPACEBAR (Display the System menu for the active window)

28. CTRL+ESC (Display the Start menu)

29. ALT+Underlined letter in a menu name (Display the corresponding menu) Underlined letter in a command name on an open menu (Perform the corresponding command)

30. F10 key (Activate the menu bar in the active program)

31. RIGHT ARROW (Open the next menu to the right, or open a submenu)

32. LEFT ARROW (Open the next menu to the left, or close a submenu)

33. F5 key (Update the active window)

34. BACKSPACE (View the folder onelevel up in My Computer or Windows Explorer)

35. ESC (Cancel the current task)

36. SHIFT when you insert a CD-ROMinto the CD-ROM drive (Prevent the CD-ROM from automatically playing)
Dialog Box - Keyboard Shortcuts

1. CTRL+TAB (Move forward through the tabs)

2. CTRL+SHIFT+TAB (Move backward through the tabs)

3. TAB (Move forward through the options)

4. SHIFT+TAB (Move backward through the options)

5. ALT+Underlined letter (Perform the corresponding command or select the corresponding option)

6. ENTER (Perform the command for the active option or button)

7. SPACEBAR (Select or clear the check box if the active option is a check box)

8. Arrow keys (Select a button if the active option is a group of option buttons)

9. F1 key (Display Help)
10. F4 key (Display the items in the active list)
11. BACKSPACE (Open a folder one level up if a folder is selected in the Save As or Open dialog box)

Microsoft Natural Keyboard Shortcuts

1. Windows Logo (Display or hide the Start menu)

2. Windows Logo+BREAK (Display the System Properties dialog box)

3. Windows Logo+D (Display the desktop)

4. Windows Logo+M (Minimize all of the windows)

5. Windows Logo+SHIFT+M (Restorethe minimized windows)

6. Windows Logo+E (Open My Computer)

7. Windows Logo+F (Search for a file or a folder)

8. CTRL+Windows Logo+F (Search for computers)
9. Windows Logo+F1 (Display Windows Help)

10. Windows Logo+ L (Lock the keyboard)
11. Windows Logo+R (Open the Run dialog box)

12. Windows Logo+U (Open Utility Manager)
13. Accessibility Keyboard Shortcuts

14. Right SHIFT for eight seconds (Switch FilterKeys either on or off)

15. Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN (Switch High Contrast either on or off)

16. Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK (Switch the MouseKeys either on or off)

17. SHIFT five times (Switch the StickyKeys either on or off)

18. NUM LOCK for five seconds (Switch the ToggleKeys either on or off)

19. Windows Logo +U (Open Utility Manager)
20. Windows Explorer Keyboard Shortcuts

21. END (Display the bottom of the active window)
22. HOME (Display the top of the active window)

23. NUM LOCK+Asterisk sign (*) (Display all of the subfolders that are under the selected folder)

24. NUM LOCK+Plus sign (+) (Display the contents of the selected folder)

25. NUM LOCK+Minus sign (-) (Collapse the selected folder)

26. LEFT ARROW (Collapse the current selection if it is expanded, or select the parent folder)

27. RIGHT ARROW (Display the current selection if it is collapsed, or select the first subfolder)

Shortcut Keys for Character Map

After you double-click a character on the grid of characters, you can move through the grid by using the keyboard shortcuts:

1. RIGHT ARROW (Move to the rightor to the beginning of the next line)

2. LEFT ARROW (Move to the left orto the end of the previous line)
3. UP ARROW (Move up one row)

4. DOWN ARROW (Move down one row)
5. PAGE UP (Move up one screen at a time)

6. PAGE DOWN (Move down one screen at a time)
7. HOME (Move to the beginning of the line)

8. END (Move to the end of the line)
9. CTRL+HOME (Move to the first character)

10. CTRL+END (Move to the last character)

11. SPACEBAR (Switch between Enlarged and Normal mode when a character is selected)

Microsoft Management Console (MMC)
Main Window Keyboard Shortcuts

1. CTRL+O (Open a saved console)
2. CTRL+N (Open a new console)

3. CTRL+S (Save the open console)
4. CTRL+M (Add or remove a console item)

5. CTRL+W (Open a new window)

6. F5 key (Update the content of all console windows)
7. ALT+SPACEBAR (Display the MMC window menu)

8. ALT+F4 (Close the console)

9. ALT+A (Display the Action menu)
10. ALT+V (Display the View menu)

11. ALT+F (Display the File menu)
12. ALT+O (Display the Favorites menu)

MMC Console Window Keyboard Shortcuts

1. CTRL+P (Print the current page or active pane)

2. ALT+Minus sign (-) (Display the window menu for the active console window)

3. SHIFT+F10 (Display the Action shortcut menu for the selected item)

4. F1 key (Open the Help topic, if any, for the selected item)
5. F5 key (Update the content of all console windows)

6. CTRL+F10 (Maximize the active console window)
7. CTRL+F5 (Restore the active console window)

8. ALT+ENTER (Display the Properties dialog box, if any, for theselected item)

9. F2 key (Rename the selected item)

10. CTRL+F4 (Close the active console window. When a console has only one console window, this shortcut closes the console)
Remote Desktop Connection Navigation

1. CTRL+ALT+END (Open the Microsoft Windows NT Security dialog box)

2. ALT+PAGE UP (Switch between programs from left to right)

3. ALT+PAGE DOWN (Switch between programs from right to left)
4. ALT+INSERT (Cycle through the programs in most recently used order)

5. ALT+HOME (Display the Start menu)

6. CTRL+ALT+BREAK (Switch the client computer between a window and a full screen)

7. ALT+DELETE (Display the Windows menu)

8. CTRL+ALT+Minus sign (-) (Place a snapshot of the active window in the client on the Terminal server clipboard and provide the same functionality as pressing PRINT SCREEN on a local computer.)

9. CTRL+ALT+Plus sign (+) (Place asnapshot of the entire client window area on the Terminal server clipboardand provide the same functionality aspressing ALT+PRINT SCREEN on a local computer.)

Microsoft Internet Explorer Keyboard Shortcuts

1. CTRL+B (Open the Organize Favorites dialog box)
2. CTRL+E (Open the Search bar)
3. CTRL+F (Start the Find utility)
4. CTRL+H (Open the History bar)
5. CTRL+I (Open the Favorites bar)
6. CTRL+L (Open the Open dialog box)
7. CTRL+N (Start another instance of the browser with the same Web address)
8. CTRL+O (Open the Open dialog box,the same as CTRL+L)
9. CTRL+P (Open the Print dialog box)
10. CTRL+R (Update the current Web page)
11. CTRL+W (Close the current window)

No comments:

Post a Comment