ကြ်န္ေတာ့္ BLOG အားလာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Saturday, November 9, 2013

ကြန္ပ်ဴတာအဘိဓာန္

jas
Name :ကြန္ပ်ဴတာအဘိဓာန္
Version :1.0
Size : 360KB
Format : Apk
O/S : Android

ကြန္ပ်ဴတာ အဘိဓာန္ကို ကြန္ပ်ဴတာ ပဥ၁ာရွင္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာကို ယခုမွ စတင္ ေလ့လာသူမ်ား အတြက္ ရဥ၁္ရြယ္၍ အထူး ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေ၀ါဟာရ တစ္လံုးခ်င္းစီကို ရိုးရွင္း လြယ္ကူစြာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ ေ၀ါဟာရေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ပါတယ္။ အသံုး၀င္မယ့္ ေ၀ါဟာရမ်ားကို စုစဥ၁္းထားျခင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ အသံုးျပဳသူမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာမြတ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။No comments:

Post a Comment